راهنماي نحوه استفاده از جامعه مجازي تدبر در قرآن کريم
دوست يابي قرآني
اگر فعاليتي كه به صورت فردي به مقدار معيني تاثير دارد توسط دو نفر انجام بگيرد، بر خلاف آن‌چه تصور مي‌شود نه تنها از تأثيرش كاسته نمي‌شود بلكه اثرگذاري آن به صورت مضاعف- حتي بيشتر از 2 برابر- افزايش مي‌يابد و به تعداد افرادي كه به آن مجموعه افزوده مي‌شوند، اين تأثيرگذاري به صورت تصاعدي رشد مي‌كند.
اين همان تجربه‌اي است كه رسانه‌هاي امروزي آن را پشت سرگذاشته‌اند و عصر انفجار اطلاعات را پديد آورده‌اند. ما نيز خوب مي‌دانيم كه چ