بخش دانلود
عبارت :
فهرست برنامه ها قرآن کریم
واقع در گروه : قرآن کریم
 در این بخش هر سوره قرآن به صورت مجزا توسط استاد سعد الغامدی قرائت می شود.
واقع در گروه : قرآن کریم
 در این بخش هر جزء قرآن به مدت 50 دقیقه توسط استاد پرهیزکار قرائت می شود.