علی اسدزاده
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های علي اسدزاده (256 مورد)
  سوره توبة آیه 68 - ترجمه روشن (مصطفوی)
وعده داده است خداوند مردان منافق و زنهاى منافق، و کافران را، به آتش دوزخ، جاویدان در آن، که آن آتش بس و کفایت است براى آنها، و دور کرده است آنها را خداوند، و براى آنها عذابیست برپا کننده و ثابت
  سوره توبة آیه 67 - ترجمه روشن (مصطفوی)
منافقان و زنهاى منافق برخى از آنها از برخى دیگرند، أمر مى‏ کنند بزشتى و بدى و نهى مى ‏کنند از نیکویى، و مى ‏بندند دستهاى خودشان را، فراموش کردند خدا را پس فراموش کرد خداوند آنها را، بتحقیق منافقان همه خارج شدگان از دین هستند
  سوره توبة آیه 66 - ترجمه روشن (مصطفوی)
عذر نخواهید بتحقیق کفر ورزیدید پس از ایمان آوردن شما، اگر عفو کنیم از گروهى از شما، عذاب مى‏ کنیم گروه دیگرى را که بتحقیق آنها بودند قطع کنندگان از خداوند