اکبر وکیلی تجره
چه ساده لوح اند آنان که می پندارند عکس خدا را به دیوارهای خانه ام آویخته ام و نمی دانندکه من دیوارهای خانه ام را به عکس او آویخته ام! ××××××××××××××××××× در زندگی دو چیز را فراموش مکن 1. خدا 2. مرگ و بدان که خداوند از تو دو انتظار دارد 1. اقرار به نعمت ها 2. اعتراف به گناهان www.story-short.blogfa.com