بهنام یوسفی مهر
[ همه نکته ها ] نکته های بهنام يوسفي مهر (3 مورد)
  سوره نساء آیه 11 - عدل الهی
بسم الحق
در این آیه خداوند می فرماید که فرزند پسر دو برابر دختر ارث می برد
این آیه نشانگر این نیست که خداوند میان پسر و دختر فرق میگذارد بلکه نشانه عدل الهی است زیرا پسر کار کرده و بر دارایی پدر می افزاید ولی دختر نه و مهم تر از آن اینکه دختر نصف ارث خود را به عنوان جهیزیه دریافت می کند
و مهم تر از آن این پیام ریز بینی و دقیق بودن قرآن کریم و اشاره به تمام راه های سعادت بشر را می رساند

توضیح : گر کار فلک به عدل سنجیده بدی احوال فلک جمله پسندیده بدی

  سوره طارق آیه 1 - ستاره کوبنده
اخیرا و به تازگی محققان ناسا اعلام کردند ستاره های جدیدی کشف شده که به علت جرم بسیار زیادی صدایی همچـــون طبل میدهنـــد ونام انهارا کوبنده شب گذاشتند که با توجه به این مطلب درسوره طارق میخوانیم
"والسماء والطارق وما ادراک مالطارق"
"سوگند به اسمان و ستاره کوبنده وتوچه میدانی ستاره کوبنده چیست ؟"
که کاملا به ستاره کوبنده اشاره میکند و حتی درعربی به کسی که در را میکوبد ودرمیزند طارق "کوبنده "گفته میشود ...

توضیح : بیشتر در قرآن تامل کنیم

  سوره مائدة آیه 55 - علی (ع)
آیه شریفه سوره 55 مائده نظر به این دارد که ولی و سرپرست شما خدا و پیامبر اوست وکسانی که ایمان آوردند و نماز به پا داشتند و در حال رکوع زکات پرداختند در اینجا منظور از کسانی که جمع است از روی احترام آمده و تنها کسی که واقعا ایمان آورده و نماز به پا داشته و در حال رکوع زکات داده است فقط علی (ع) است که در حال رکوع انگشتر خود را بخشید

توضیح : یا علی (ع)