سیدمجتبی رضائی
[ همه پیام ها ] پیام های سيدمجتبي رضائي (1 مورد)
  سوره انبیاء آیه 1 - حساب یوم القیامه
پیام ها
1- حسابرسى مردم قطعى است. «اقترب» (بکار رفتن فعل ماضى به جاى مضارع، نشانه‏ى قطعى بودن است.)
 2- قیامت و زمان حسابرسى را دور نپنداریم. «اقترب»  
3- حساب، براى همه انسان‏هاست. «للناس» 
4- نظم وحساب، لازمه‏ى یک زندگى کامل است. «حسابهم» (انسان، پدیده‏اى تصادفى نیست، بلکه موجودى هدفدار و بر مبناى حساب و محاسبه است.) 
5 - گاهى باید براى جذب حواسها، سخن را کوبنده و هشدار دهنده آغاز کرد. سوره با جمله «اقترب للناس حسابهم» شروع شده است. 
6- این حساب است که به سراغ انسان‏ها مى‏آید، هر چند آنان از حساب، غافل باشند ویا از آن بگریزند. «اقترب للناس حسابهم» ونفرمود: «اقترب الناس الى حسابهم» 
7- غفلت، زمانى خطرناک است که بر اساس بى‏اعتنایى باشد. «غفلة معرضون»