شهرزاد آشوری
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های شهرزاد آشوري (2 مورد)
  سوره محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) آیه 30 - تدبر استاد صبوحی
اگر می خواستیم قطعا آنها را به تو نشان می دادیم پس قطعا آن ها را با سیمایشان می شناختی و البته آنها را در لحن گفتار می شناسی و الله اعمال شما را می داند.
  سوره محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) آیه 26 - تدبر استاد صبوحی
آن به این علت است که بیماردلان به کسانی که از چیزهایی که خدا نازل کرده است (مثل قران) اکره داشتند یعنی کافران صد عن سبیل الله گفتند بزودی ما اطلاعت می کنیم از شماها در بعضی از کارها ولی خداوند از مخفی کاریها یا سری کاریهای شما اطلاع دارد.