شهرزاد آشوری
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های شهرزاد آشوري (2 مورد)
  سوره محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) آیه 30 - تدبر استاد صبوحی
اگر می خواستیم قطعا آنها را به تو نشان می دادیم پس قطعا آن ها را با سیمایشان می شناختی و البته آنها را در لحن گفتار می شناسی و الله اعمال شما را می داند.
  سوره محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) آیه 26 - تدبر استاد صبوحی
آن به این علت است که بیماردلان به کسانی که از چیزهایی که خدا نازل کرده است (مثل قران) اکره داشتند یعنی کافران صد عن سبیل الله گفتند بزودی ما اطلاعت می کنیم از شماها در بعضی از کارها ولی خداوند از مخفی کاریها یا سری کاریهای شما اطلاع دارد.
[ همه لغت ها ] لغت های شهرزاد آشوري (1 مورد)
  سوره محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) آیه 29 - تدبر در قرآن
اضغان : اعتماد به دنیا و میل به آن
 توضيح : این واژه جمع ضغن است و برخی آن را کینه و بغض معنی کرده اند. بر اساس دیدگاه اشان بیماردلان کینه و بغضی نسبت به رسول خدا (ص) و مومنان دارند که آن را مخفی نگاه می دارند. قبول این معنی برای این واژه چندان با سیاق سوره و همچنین آیه 36 و 37 همین سوره سازگار نیست. معنی مناسب تر برای ضغن اعتماد به دنیا و میل به آن است.
[ همه صرف ها ] صرف های شهرزاد آشوري (1 مورد)
  سوره محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) آیه 30 - تدبر استاد صبوحی
ادات شرطیه امتناعیه
 توضيح : لو ادات شرطیه امتناعیه است و این یعنی خدانخواسته است تا بیمار دلان دنیا دوست را به چهره مشخص کند هر چند اگر می خواست چنین می کرد و قدرت آن را داشت.