----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
انتخاب آيه : انتخاب سوره :
تقسیم بندی موضوعی انتخاب متن فارسی :
ترجمه جناب آقاي صفوي
10) و آنچه در سینه هاست همه فاش مى گردد .

11) به یقین ، آن روز پروردگارشان به آنان آگاه است .

به نام خداونده بخشنده و مهربان
1) آن در هم کوبنده !

2) چیست آن در هم کوبنده ؟

3) و چه چیز تو را آگاه کرده است که آن در هم کوبنده چیست ؟

4) روزى پدید خواهد آمد که آدمیان همچون ملخ هاى پراکنده از گورها به هر سو روى مى آورند .

5) و کوه ها مانند پشم رنگارنگ زده شده متلاشى مى گردند .

6) ] در آن روز اعمال مردم سنجیده مى شود ، [ پس کسى که اعمالش وزین و شایسته است ،

7) او در زندگىِ خوش و پسندیده اى خواهد بود .

8) و کسى که اعمالش سبک وزن و نارواست ،

9) جایگاهش که او را در بر مى گیرد هاویه است .

10) و چه چیز تو را آگاه کرده است که آن چیست ؟

11) آتشى است بس سوزان .

به نام خداونده بخشنده و مهربان
1) مسابقه در ثروت اندوزى و جاه طلبى شما را سرگرم کرد و از مقصد بازداشت ،

2) تا آن گاه که مرگتان فرا رسید و گورهاى خود را دیدید .

3) چنین نکنید ! به زودى خواهید دانست که فرجام شوم این سرگرمى چیست .

4) آرى ، چنین نکنید ! به زودى خواهید دانست که فرجام شوم این سرگرمى چیست .

5) هرگز چنین نکنید ، که اگر به علم یقینى دست بیابید ،

6) بى گمان دوزخ را در این جهان به چشم دل خواهید دید .

7) سپس آن را قطعاً روز قیامت به مشاهده یقینى خواهید دید .

8) سپس آن روز که دوزخ را بنگرید ، درباره هر نعمتى که به شما ارزانى شده است از شما سؤال خواهد شد .

600
600