لیست نکته های عليرضا يعقوبي سورکي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره فصلت آیه 53 - آفاق و (شهید)
آفاق ) به معنای نواحی و (شهید) به معنای شاهد یا مشهود است .مراد از آیات آفاقی و بیرونی ، حوادثی است که قرآن خبر داده که بزودی واقع می شود مانند: وعده نصرت و غلبه کلی دین و انتقام از مشرکین قریش و قتل آنان درجنگ بدر و غیر آن . که همه آنها همانطور که قرآن خبر داده بود محقق شد. و آیات انفسی دلایل درونی در وجود انسان است که به حقانیت قرآن شهادت می دهد
قالب : لغوی گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
منبع : تدبر در قران موضوع اصلی : سوره فصلت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فصلت آیه 52 - دفع ضررمحتمل
دراینجا خداوند به پیامبر دستور می دهد که با کفار از راه قاعده عقلی (دفع ضررمحتمل ) احتجاج نماید، می فرماید: مرا خبر دهید که اگر حقیقتا این قرآن از جانب خدانازل شده و وعید و انذار آن ، واقع شدنی باشد، آنوقت تکلیف شما که به آن کفرورزیده اید چه خواهد شد؟
قالب : تفسیری گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
منبع : تدبر در قران موضوع اصلی : سوره فصلت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره زمر آیه 75 - حَوْلِ الْعَرْشِ
(عرش ) یعنی مقامی که اوامر و فرامین الهی از آنجا صادر می شود و بوسیله آنها امرعالم را تدبیر می نمایند. (حافین ) یعنی احاطه کنندگان و حلقه زنندگان به دور چیزی و(ملائکه ) مجریان مشیت خدا و عاملان به امر او هستند.
قالب : لغوی گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
منبع : تدبر در قران موضوع اصلی : سوره زمر
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره زمر آیه 67 - قَدْرِهِ
(قدر)، یعنی مقدار و اندازه هر چیز به طور استعاره در امور معنوی و مقام و منزلت نیزبکار می رود.
قالب : لغوی گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
منبع : تدبر در قران موضوع اصلی : قرآن کریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره زمر آیه 61 - بِمَفازَتِهِمْ
(مفازه ) یعنی فوز و ظفر یافتن و رسیدن به هدف . و علت نجات آنها، حکم رستگاریست که خداوند بر ایشان رانده است و سبب رستگاریشان هم تقواپیشگی آنها در دنیاست که همواره ملتزم اوامر الهی بوده و ازنواهیش اجتناب کرده اند
قالب : تفسیری گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
منبع : تدبر در قران موضوع اصلی : رستگاری
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره زمر آیه 60 - الَّذینَ کَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ
کذب بر خدا همان شریک قراردادن برای او و یا قول به فرزند داشتن خدا و یا بدعت گذاشتن در دین است . و تیرگی چهره آنها نشانه ذلت است که جزای تکبر ورزیدن آنهادر دنیاست و به همین دلیل هم در انتهای آیه به استکبار آنها اشاره می کند
قالب : تفسیری گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
منبع : تدبر در قران موضوع اصلی : شرک
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره صافات آیه 22 - کانُوا یَعْبُدُونَ
کان و مشتقات آن ( اخوات کان )هرگاه با افعال مضارع بکار رود معنی استمرار و دوام در فعل مورد نظر را میرساند و باید در ترجمه این استمرار و دوام ذکر گردد
قالب : لغوی گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
منبع : صرف و نحو موضوع اصلی : بلاغت قرآن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یس آیه 64 - اصْلَوْهَا
با بررسی صورت گرفته اگر دقت شود در قران هرجا از ریشه واژه صلی همراه نار یا جهنم بکار رفته است مانند (تصلی نارا - اصلوا ها - که مرجع ضمیر ها به جهنم برمیگردد ) به معنای ورود در آتش یا جهنم به شکل دائمی و جاودانه مد نظراست
قالب : لغوی گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
منبع : تدبردرقران موضوع اصلی : بلاغت قرآن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یس آیه 70 - مَنْ کانَ حَیًّا
دراین آیه و آیات مشابه منظوراز اصطلاح ( من کان حیا ) که از نظر لفظ کسی که زنده است ترجمه میشود دراصل مقصود زنده بودن و بیداربودن دل است یعنی کسی که قلبش زنده است لذا کسی که دلش زنده نیست در زمره مردگان است
قالب : تفسیری گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
منبع : تدبردرقران موضوع اصلی : شیوه ی برداشت از قرآن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یس آیه 11 - یادآوری وظیفه پیامبر و حدودات آن
در این ایه خداوند اشاره فرموده که پیامبر تو فقط در خصوص کسانی مسئول هستی و تکلیف برایت محسوب میشود که حداقل دارای دو ویژگی باشند 1- پیرو قران باشند 2- ازخداوند در نهان پروا داشته باشند لذا با کلمه انما حصر میبندد که آنهایی که این دو ویژگی را رعایت نکنند تو در خصوص آنها مسئو ل نیستی
قالب : تفسیری گوینده : علیرضا یعقوبی سورکی
منبع : تدبردرقران موضوع اصلی : قرآن کریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 5
  • >
  • >>