لیست ترجمه های مجيد مهري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انفال آیه 8 - موسوی گرمارودی
تا حقّ را تحقّق بخشد وباطل را تباه گردانَد هرچند بزهکاران نپسندند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 7 - موسوی گرمارودی
و (یادکن) آنگاه را که خداوند به شما وعده می فرمود که (پیروزی بر) یکی از دو دسته از آن شما باشد وشما دوست می داشتید که آن دستهء بی جنگ افزار از آن شما گردد اما خداوند می خواست که حقّ را با کلمات خویش تحقّق بخشد وریشهء کافران را برکَند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 6 - موسوی گرمارودی
با تو دربارهء حقّ پس از آشکارشدن آن چالش می ورزیدند گویی آ نان را بسوی مرگ می رانند و آنان می نگرند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 5 - موسوی گرمارودی
چنان که پروردگارت تورا از خانه ات به درستی بیرون آورد با آنکه بی گمان دسته ای از موءمنان ناخرسند بودند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 4 - موسوی گرمارودی
آنانند که به راستی موءمنند، آنها نزد پروردگارشان پایه ها ( درجه /پایگاه )و آمرزش وروزیٍ ارجمندی دارند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 3 - موسوی گرمارودی
کسانی که نماز را بر پا می دارند واز آنچه به آنان روزی داده ایم می بخشند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 2 - موسوی گرمارودی
موءمنان،تنها آن کسانند که چون یاد خداوند پیش آید دل هاشان بیمناک می شود وچون آیات اورا بر آنان بخوانند بر ایمانشان می افزاید وبر پروردگارشان توّکل می کنند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 1 - موسوی گرمارودی
از تواز انفال می پرسندبگو:انفال از آن خداوند وپیامبر است ،پس،از خداوند پروا کنید ومیانۀ خود را سازش دهید واگر موءمنید از خداوند وپبامبرش فرمان برید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 166 - موسوی گرمارودی
وچون از (تًرکٍ)آنچه از آن بازداشته شده بودند سر پیچیدند به آنان فرمودیم:بوزینگانی باشید رانده!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 165 - موسوی گرمارودی
آنگاه چون اندرزی که به ایشان داده شده بود از یادبردندکسانی را که (مردم را) از کارٍبد باز می داشتند رهایی بخشیدیم وستم ورزان را بری آنکه نافرمانی می کردند به عذابی سخت فرو گرفتیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>