لیست ترجمه های عليرضا يعقوبي سورکي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره جاثیة آیه 22 - تبر درقرآن استادصبوحی
و خداوند آسمانها و زمین را براساس حق آفرید، تا هرکسی بدانچه بدست آورده جزاء داده شود و آنها ستم کرده نمی شوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جاثیة آیه 21 - تبر درقرآن استادصبوحی
بلکه کسانی که مرتکب بدیهامی شوند پنداشته اند که ما آنها را مانند کسانی قرار می دهیم که ایمان آورده و اعمال صالح کرده اندو زندگی و مرگشان با آنها یکسان است ؟€ چه بد حکمی نموده اند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جاثیة آیه 20 - تبر درقرآن استادصبوحی
این شریعت یا این قرآن بصیرتهایی است برای مردم و هدایت و رحمتی است برای گروهی که یقین آورند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جاثیة آیه 19 - تبر درقرآن استادصبوحی
چون آنها ابدا تو را از اراده خدا بی نیاز نمی کنند و همانا ستمکاران در ظلم و ستم یاور یکدیگرند و خدا دوستدار متقین است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جاثیة آیه 18 - تبر درقرآن استادصبوحی
سپس تو را نیز بر شریعتی از امر دین قرار دادیم . لذا از همان پیروی کن و ازتمایلات کسانی که علم ندارند تبعیت نکن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جاثیة آیه 17 - تبر درقرآن استادصبوحی
و به آنان درباره امردین آیاتی روشن دادیم ، پس اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه به حقانیت آن علم یافتندو از روی حسادت به یکدیگر در آن اختلاف نمودند، به درستی که پروردگارت درروز قیامت میان ایشان درباره آنچه اختلاف می کردند داوری خواهد کرد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جاثیة آیه 16 - تبر درقرآن استادصبوحی
و به تحقیق ما به بنی اسرائیل کتاب و حکمت و نبوت دادیم واز روزی های نیکو روزیشان کردیم و آنها را براهل عالم عصر خود برتری دادیم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جاثیة آیه 15 - تبر درقرآن استادصبوحی
هرکس عمل شایسته کند به نفع خودش کرده و هرکس بدی کند برعلیه خودش نموده و سپس همگی بسوی پروردگارتان باز می گردید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جاثیة آیه 14 - تبر درقرآن استادصبوحی
(به کسانی که ایمان آورده اند بگو، بر کفاری که امیدی به ایام الله ندارندببخشایند، تا خدا هر گروه را به آنچه عمل کرده اند جزا دهد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره جاثیة آیه 13 - تدبردرقران استادصبوحی
و آنچه در آسمان ها و زمین است همه را مسخر شما نمود و همگی ازاوست و همانا در این امر نشانه هایی برای اهل تفکر وجود دارد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 142
  • >
  • >>