لیست ترجمه های عليرضا مزروعي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نساء آیه 128 - ترجمه مجتبوی
و اگر زنى از شوى خویش بیم ناسازگارى یا رویگردانى داشته باشد باکى بر آنها نیست که میان خود به گونه‏اى آشتى و سازش کنند و آشتى و سازش بهتر است. و جانها را بخیلى و آزمندى فراآمده، و اگر نیکى و پرهیزگارى کنید خدا به آنچه مى‏کنید آگاه است.

امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 64 - ترجمه مجتبوی
و هیچ پیامبرى نفرستادیم مگر براى آنکه به فرمان خدا فرمانش برند. و اگر آنان هنگامى که بر خود ستم کردند نزد تو مى‏آمدند و از خدا آمرزش مى‏ خواستند و پیامبر براى آنان آمرزش مى‏خواست هر آینه خداى را توبه‏پذیر و مهربان مى‏یافتند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 63 - ترجمه مجتبوی
اینان کسانى‏اند که خدا آنچه را در دلهاشان هست مى‏داند، پس از آنها روى بگردان و پندشان ده و به آنان گفتارى رسا که در جانشان بنشیند بگو.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 62 - ترجمه مجتبوی
پس چگونه است- چه عذر آرند- که چون به سبب آنچه دستهایشان پیش فرستاده پیشامد بدى به آنها رسد آنگاه نزد تو آمده به خدا سوگند مى‏خورند که ما جز نیکویى و سازوارى نخواستیم؟!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 61 - ترجمه مجتبوی
و چون به آنان گفته شود به سوى آنچه خدا فرو فرستاده و به سوى پیامبر- براى داورى خواستن- بیایید منافقان را بینى که سخت از تو رویگردان مى‏شوند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 60 - ترجمه مجتبوی
آیا به کسانى که گمان مى‏کنند که به آنچه به تو فرو فرستاده شده- قرآن- و به آنچه پیش از تو فرستاده شده- تورات- ایمان دارند ننگریستى که مى‏ خواهند داورى به طاغوت- سرکش- برند و حال آنکه فرمان یافته‏اند که به آن کافر شوند؟ و شیطان مى‏خواهد که گمراهشان کند گمراهى دور [از حق‏].
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 69 - ترجمه مجتبوی
و هر که خدا و پیامبر را فرمان برد، پس اینان با کسانى خواهند بود که خدا نعمتشان داده: از پیامبران و راستى پیشگان و شهیدان- یا گواهان اعمال- و شایسته کرداران، و ایشان نیکویاران و همنشینانند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 45 - ترجمه انگلیسی
45. And Allah best knows your enemies; and Allah suffices as a Guardian, and Allah suffices as a Helper.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 7 - ترجمه انگلیسی
Men shall have a portion of what the parents and the near relatives leave, and women shall have a portion of what the parents and the near relatives leave, whether there is little or much of it; a stated portion.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 6 - انگلیسی-شاکر
And test the orphans until they attain puberty; then if you find in them maturity of intellect, make over to them their property, and do not consume it extravagantly and hastily, lest they attain to full age; and whoever is rich, let him abstain altogether, and whoever is poor, let him eat reasonably; then when you make over to them their property, call witnesses in their presence; and Allah is enough as a Reckoner.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>