لیست لغت های مريم محراب بگي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اعراف آیه 199 - دانشنامه قرآن کریم مشکات
الْجاهِلینَ : نادانى، سفیه، بى اعتنا ، سفاهت «جهالت» نفهمی، بی اطلاعی، بی عقلی، کم خردی «جاهلیّت» حالت جهل
توضیح : «جاهلیّت» به معناى حالت جهل است مراد از آن صفت و حالى است که عرب قیل از اسلام داشتند، از قبیل جهل به خدا و رسول و افتخار به انساب و خود پسندى و ظلم و ... در واقع زمانی که جهالى در آن حکم فرماست در هر قوم و هر ملّت و در هر زمان که باشد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 199 - دانشنامه قران کریم مشکات
أَعْرِضْ : «عَرض» ظهور، اظهار ، نشان دادن، عرضه کردن، آشکار کردن، وسعت داشتن، به نظر رساندن «اعراض» روگردانى، پشت کردن، دوری «تعریض» ضد تصریح، به کنایه سخن گفتن، «عریض» وسیع ، پهنا، گستره، کثیر «عارض» ظاهر شونده ، ابری که سراسر آسمان را بگیرد «عَرَض» مال، کالا، بهره، چیز ناپایدار
توضیح : بر هر چیز ناپایدار عرض گویند و در قرآن به متاع دنیا اطلاق شده مثل [انفال:67]
«عُرضه» در معرض، دستاویز
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 199 - دانشنامه قرآن کریم مشکات
عُرْفِ : درک، شناختن، تشخیص «عُرف» معروف، شناختن، یال و موهاى گردن اسب، پى در پى، متوالی، بلندی، تپه، جمع آن اعراف «معروف» شناخته شده، معمول، آنچه هماهنگ فطرت و وجدان است «تعارف» شناختن همدیگر «اعتراف» اقرار.
توضیح : معرفت و عرفان درک و شناختن شى‏ء است با تفکّر و تدبر در اثر آن و آن از علم اخص است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 199 - دانشنامه قرآن کریم مشکات
أْمُرْ : دستور، فرمان، (جمع اوامر) کار، چیز، موضوع، مسئله (جمع امور) «امّارَة»، مبالغه و بسیار امرکننده است. «ایتمار»، قبول امر و مشورت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 199 - دانشنامه قرآن کریم مشکات
خُذِ : گرفتن. حیازت و به دست آوردن، گرفتن همراه با خشنودی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 198 - دانشنامه قران کریم مشکات
یَنْظُرُونَ : نگاه کردن، دیدن، چشم دوختن، دقّت، توجه، اعتنا، لطف و مرحمت داشتن، تدبر، عبرت گرفتن، اندیشیدن، تأمّل، انتظار، صبر کردن، رو کردن «انظار» مهلت دادن، تأخیر انداختن، فرصت دادن، «انتظار» چشم به راه بودن، توقع داشتن، منتظر بودن «نَظِرَة» تأخیر، امهال
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 198 - دانشنامه قرآن کریم مشکات
لا یَسْمَعُوا : شنوائى، شنیدن، گوش، فهم، درک، طاعت «اسماع» شنواندن، فهماندن، دانا کردن «استماع» گوش دادن «سمّاع» بسیار گوش گیر، گوش فرادهنده «سمیع» شنوا، از اسمای حسناى الهی، دانا بودن به مسموعات
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 198 - دانشنامه قرآن کریم مشکات
الْهُدى‏ : ارشاد، راهنمایى از روى لطف و خیرخواهى، رهبری، بیان کردن، روشن کردن، «اهتداء» هدایت یافتن، قبول هدایت، ایمان آوردن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 198 - دانشنامه قرآن کریم مشکات
تَدْعُوهُمْ : خواندن، حاجت خواستن، استمداد ، صدا زدن، طلبیدن، نامیدن، خواهش، دعوت کردن، کسی را پرستیدن «دعاء الثبور» آرزوی مرگ «ادّعاء» دوست داشتن، تمایل، خواهش
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعراف آیه 197 - دانشنامه قرآن کریم مشکات
نَصْرَکُمْ : یارى، یاری کردن، کمک، حمابت، نجات دادن، رهانیدن، پیروز کردن، «انتصار» انتقام، یاری کردن «تناصر» یاری یکدیگر «استنصار» طلب یارى، کمک طلبیدن «نصیر» و «ناصر» یارى کننده «انصار» یاران، یاوران، پناه دهندگان به مهاجران «نصاری» پیروان حضرت عیسى
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 16
  • >
  • >>