لیست نکته های اسدالله قاضي مرادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره ابراهیم آیه 32 - روح علمی اقتضاء " سَخَّرَلَکُم "
روح علمی اقتضاء " سَخَّرَلَکُم "
مقصود از روح علمی چیست؟ مقصود از روح علمی این است که علم اساسا از غریزۀ حقیقت جویی سرچشمه میگیرد. خداوند انسان را جقیقت طلب آفریده است. مقصود از حقیقت طلبی این است که انسان میخواهد حقایق را آنچنان که هستند بفهمد می¬خواهد اشیاء را همانجوری که هستند بشناسد و بفهمد و این فرع براین است که انسان خودش را نسبت به حقایق بی طرف و بی غرض نگهدارد و بخواهد حقیقت را کشف کند آنچنان که هست نه آینکه بخواهد حقیقت آنجوری باشد که او دلش می¬خواهد،
چون غرض آمد هنر پوشیده شد صد حجاب از دل به سوی دیده شد
انسان اگر بی غرضی خودش را نسبت به حقیقت حفظ کند که کار بسیار مشکلی است اینجاست که خداوند اورا هدایت می¬کند. این است که در در تسخیر طبیعت باید روح علمی داشت، یعنی نباید توجه به این باشد که او دانا بشود، باید با روح حقیقت جویی با طبیعت و جهان هستی هم¬زیستی داشته باشد و بیماری¬هایی که اورا از حالت حقیقت جویی منحرف میکند نظیر تعصب¬ها، غرورها، تکبّرها و غیره از خود دور کند.
برگرفته از: مطهری، مرتضی. تعلیم و تربیت در اسلام، صفحات 30،31 و32 ،انتشارات الزهرا، 1362.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : برگرفته از: مطهری، مرتضی. تعلیم و تربیت در اسلام، صفحات 30،31 و32 ،انتشارات الزهرا، 1362. موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - تسبیح گویی اقتضای" سَخَّرَلَکُم "
تسبیح گویی اقتضای" سَخَّرَلَکُم "
بر اساس آیۀ 45 سوره اسراء تمام آنچه در هفت زمین و آسمان است تسبیح گوی خداوند هستند و چیزی وجود ندارد مگر اینکه تسبیح پروردگار را بگوید، پس می¬توان نتیجه گرفت بین انسان و آن¬ها( همه چیز) یک وجه مشترک وجود دارد و آن تسبیح گویی است و امّا یک تفاوت بین آن¬ها وجود دارد و آن اینکه همه چیز تسبیح گو هستند امّا انسان باید تسبیح گو شود و تسبیح گو تربیت شود، وکار تربیتش او را در جایگاه سعه وجودیش مستقر کند و او را محرم سراپرده عالم وجود نماید تا به جایی برسد که صلاحیتش در تسخیر طبیعت محرز گردد، زیرا منطقی نیست تا در این¬کار موفّق و محرم این سراپرده وجود و هستی نشود بتواند مدّعی باشد که در راه صحیح تسخیر طبیعت گام بر می¬دارد، زیرا انسان محرم این سراپرده تسبیح موجودات را می¬شنود و این اوّلین سنگ بنای تعامل و همزیستی با طبیعت و جهان هستی است.
جملۀ ذرّات عالم در نهان با تو گویند روزان و شبان
ما سمیعیم و بصیریم و هُشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم
یعنی همه چیز در جهان شنوا، بصیر و هشیارند و در آهنگ و نوای روح بخش هستی نقش دارند و بقدر خود در این نوای روح نواز شرکت می¬کنند.،
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - تعهّد و تخصص اقتضای " سَخَّرَلَکُم "
تعهّد و تخصص اقتضای " سَخَّرَلَکُم "
مواجه با طبیعت و جهان برای تسخیر آن بر پایه شناخت استوار است و این شناخت که نام دیگرش تخصّص است به تنهایی کافی نیست و باید توسط عامل دیگری به نام تعهّد هدایت شود، تعهّد یعنی:
الف) در این مواجهه اگر کسی یا کسانی بهتر عمل می¬کنند ارجح هستند و مسئولیّت به کاردان¬هایی که از همه بیشتر دارای تعهّد و تخصص هستند سپرده شود،
ب) کار تسخیر به دلیل پیچیدگی ذاتی طبیعت نیازمند تخصص¬های فراوان است و در این مهمّ باید از مواجهۀ گروهی که برخوردار از تخصص¬های لازم هستند سود جست و از مواجهۀ فردی پرهیز شود،
ج) تعهّد موجب می¬شود تا در این کار مهمّ نیاز جامعه و سود اقتصادی عموم مورد نظر باشد و پرداختن به امور کاذب ممنوع است.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " آزمون الهی است
" سَخَّرَلَکُم " آزمون الهی است
همه محدودۀ عالم قلمرو آزمون خدا است، انسان برای تسخیر طبیعت و تسلّط بر آن با درد و رنج یا رفاه و آسایش و حوادث تلخ و شیرین مواجه می¬شود که باید همچون دانش پژوهی که با حضور در کلاس درس و بهره¬گیری از استاد مدارج ترقّی و پرورش خود را با کسب نمرات مقبول طی می¬کند، در کلاس طبیعت وهستی و بهره گیری از راهنمایی¬ و هدایت پیامبران و معصومین و دانشمندان ضمن تسلّط بر طبیعت و تسخیر آن، از خود غافل نشود، زیرا در این کلاس چنانچه انسان به کرات دیگر سفر کند و مالک منظومه شمسی یا دیگر ستاره¬ها شود، قبولی¬اش زمانی است که در درون خود مدارج را پیموده و کمالات را کسب و خود را زینت بخشد.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : رابطه انسان و دنیا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " عشق ورزیدن است
" سَخَّرَلَکُم " عشق ورزیدن است
انسان در تعامل و همزیستی با طبیعت و جهان هستی برای تسخیر آن از نیرویی توان¬مند در درون خود به نام عشق برخوردار است، خواجه نصیرالدین طوسی و ملاصدرا آن¬را حقیقتی از جنس روحانی، نفسانی و صیرتی می¬دانند نه صورتی و مدّعی¬اند در روح انسان یک بذری برای عشق از این نوع وجود دارد و در مواجه با زیبایی صورت رشدش شروع می¬شود و با شناخت صیرت معشوق که عبارت است زیبایی هدف و زیبایی سفر او، هم¬هدف و هم¬سفر معشوش می¬شود پس، سِرِّ سَر نهادن عاشق در راه معشوق، زیبایی هدف و زیبایی سفر او است، که معشوق با چنین زیبایی در درون خود عاشق پرور است. اعتقاد به زیبا بودن طبیعت و جهان هستی در منزل اوّل که زیبایی صورت است متوقف نمی¬شود و صیرت زیبای آن است که انسان را به کوی معشوق واقعی می¬برد، این بدان معنی است که، بذر عشق در وجود انسان در تعامل با طبیعت و جهان هستی و از صیرت آن تغذیه و مثمر می¬شود، و ثمرۀ آن عشق به ذات حق و حضور در محفل عاشقان ذات واقعی باریتعالی در جوار معشوق ¬ حقیقی است.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - صبر ضرورتی برای " سَخَّرَلَکُم "
صبر ضرورتی برای " سَخَّرَلَکُم "
بهره¬ برداری هرچه بهتر از طبیعت و جهان هستی مشحون از گرفتاری و تکلیف است، تا در این مسیر وجود انسان صیقل نبیند نهال تسخیر آن معنی واقعی ندارد و این برخورداری از صبر را می¬طلبد، در این راه انسان عجول باید امتیاز صبر را کسب کند و درجات صابران را به خود اختصاص دهد، همانطور که باغبان با کاشت نهال و صبر در مرحله داشت میوه آن¬را در مرحله برداشت می¬چیند، یعنِی باید انسان در مواجه با طبیعت برای بهره¬گیری از آن، نهال تقوا را در خود غرس کند و آن¬را با صبر پرورش دهد تا میوه آسانی در مواجه با مشکلات، شربت شدن تلخی¬ها، بی اهمیّت شدن دام¬های هلاک کننده بچیند، در چنین شرایطی به قدرت تسخیر و تسلّط بر طبیعت و جهان هستی دست یافته و آن¬را رام خواهد نمود.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " آباد نمودن زمین است
" سَخَّرَلَکُم " آباد نمودن زمین است
خداوند سبحان که خلعت قدرتِ تسلّط و تسخیر بر جهان و طبیعت را بر اندام انسان پوشاند تار و پود این خلعت را آباد و آزاد سازی طبیعت و جهان از نفوذ تخریب کنندۀ اهریمنان قرار داد. خداوند سبحان مواد خام را به عنوان غذای سفره طبیعت خلق کرد و به انسان هوش، استعداد و خلاقیت داد تا به عنوان مهمانِ سر سفره مواد خام طبیعت بنشیند و از این مواد به بهترین وجه بهره-مند شود، عقل را از درون و وحی را از بیرون برای راهنمایی بشر قرار داد تا هم به وجود این مواد خام آگاه شود و هم به چگونگی استفاده کردن از آن رهنمون شود و به آباد نمودن زمین بپردازد و محیط زیست را سامان بخشد.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - "کُم" در " سَخَّرَلَکُم "
"کُم" در " سَخَّرَلَکُم "
"کُم" یعنی "شما"، خداوند طیّ آیات 32 و 33 سوره مبارکه ابراهیم(ع) انسان را با این واژه مخاطب قرار داده است. برای انسان دو وجه می¬توان قائل بود یکی وجه اسم مصدری آن به معنی آدم و انسان بودن و دیگری وجه جمعی آن یعنی جامعه بشری و انسانی که متشکل از گرد آمدن آدم¬ها و انسان¬ها است، راجع به تأثیر "کُم" به معنی اسم مصدری بر "کُم" به معنی جامعه بشری استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب اسلام و مقتضیّات زمان می¬فرماید: علّامه طباطبائی در کمال وضوح از قرآن استنباط می¬کند که قرآن برای اجتماع روح ، عمر، شخصیت، بیماری، سلامت، مسیر و خط دارد، این چنین پدیده¬ای حقّ بر افراد جامعه دارد.این حقّ از خدا به پیامبران و بعد از آنان به امامان و سپس به هر که از ناحیه خدا حکومت شرعی داشته باشد منتقل می¬شود. یکی از نهادهای بسیار با اهمیّت در جوامع بشری "دولت مردان" هستند که رسالت آن¬ها در تأمین محیط زیست سالم و آباد نمودن زمین بیشتر از توده مردم است زیرا، برنامه ریزی کلان فضا و دریا و ساخت سلاح¬های شیمیایی و تخریبی و آزمایش¬های فرسایشی اتمی و مانند آن در اختیار حکمرانان مقتدر است، این حکمرانان باید چنان تربیت شوند که اقتدارشان تعدیل شود تا هر گونه نعمت خدادادی را به سود خود و زیان ملّت¬ها مصادره ننمایند و به صورت مدیر عامل لگام گسیخته دهکدۀ دنیا در نیایند.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " کار و تلاش است
" سَخَّرَلَکُم " کار و تلاش است
انسان موجودی است که از قوّه تفکّر برخوردار است، این قوّه مولّد جریان کار و تلاش و به سامان رساندن آن است، هر چه این قوّه نقش فعّال¬تری در جریان یاد شده داشته باشد موضوعات مهمتری حلّ و فصل می¬شود، راجع به موضوع مهمّ " سَخَّرَلَکُم " باید بیان نمود: زمین و طبیعت منشأ حکمت وجودی و کرامت انسانِ خدایی است و از این¬روست که خداوند هر آنچه را جهت کسب کمالات و تعالی روحی و مادی او ضروری بود مُسَخَّرَش ساخت تا بر پرتو کار وتلاش تحقیق، دانش پژوهی و کوشش¬های علمی و پژوهش¬های تحقیقاتی در راه تسخیر طبیعت و جهان عمل کند.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " قوام و اعتلای جامعه اسلامی
" سَخَّرَلَکُم " قوام و اعتلای جامعه اسلامی
فقها به استناد آیۀ 141 از سورۀ مبارکه نساء استدلال می¬کنند که خداوند اجازه سلطه و ولایت غیر مسلمان را بر مسلمان نمی¬دهد، به علاوه سوره مبارکه انفال آیۀ 60 از مسلمانان می¬خواهد که برای حفظ جامعه اسلامی ، خود را به هر طریق ممکن مجهز کنند، چون امروز تسلّط بر منابع و تسخیر آن قدرت¬زا است، بر مسلمین است که همه علوم و فنون را که وسیله تأمین استقلال و قوام آن¬ها است فرا بگیرند، چرا در حالی¬که قرآن می¬فرماید کافران از هیچ نظر بر مؤمنان چیره نخواهد شد امروز تمام منابع ثروت مسلمان¬ها به دست همین کافران استخراخ می¬شود و از منافع آن¬ها بهره¬مند هستند و مسلمان¬ها از هر جهت وابسته به قدرت¬های غیر الهی آنان شده¬اند.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 8
  • >
  • >>