لیست نکته های اسدالله قاضي مرادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره ابراهیم آیه 32 - نگاه ملّا صدرا در" سَخَّرَلَکُم "

تسخیر طبیعت و محیط پیرامونی انسان نباید مولّد بحران¬های زیست محیطی باشد، ملاصدرا با نظام فلسفی حکمت متعالیه روشی را پیش روی ما گذاشته که بر اساس آن کار تسخیر چنین بحران¬هایی را بوجود نخواهد آورد، زیرا، مفهوم انسان در حکمت متعالیۀ ملاصدرا حاکی از موجودی است که بالقوه اشرف مخلوقات است. انسان به عنوان خلیفه الهی مستجمع جمیع کمالات مادون )جمادی، نباتی، حیوانی( و واسط بین دو عالم خلق و امر است، انسان با استفاده از همه امکانات الهی از جمله با بهره¬گیری از جمیع روش¬های معرفتی )عقلی، نقلی، شهودی( حقایق و واقعیاتی را که وحی برای او در نظر گرفته را به عنوان روش در پیش روی خود قرار می¬دهد. انسان صدرایی خود را هم بخشی اساسی از جهان در نظر می¬گیرد و هم به عنوان موجودی که " جان جهان"است. او در این » جان جهان « اساس خود را نه یک موجود ظالم و مداخله¬گر در طبیعت، بلکه طبیبی مهربان بر بالین آن فرض می¬کند. بر همین اساس او در قبال طبیعت موجودی "مسئول" و "موظّف" است. انسان در نظام فلسفی صدرایی خود را نه ابر مرد جهان و موجودی که هیچ وظیفه¬ای در قبال دیگر مراتب هستی ندارد، بلکه خود را مسؤولی موظّف می¬داند که از حیث حلقه واسط بودن دو ساحت فیزیکال و متافیزیکال می¬بایست آن¬ها را بهم متصل نماید. او نه طبیعت را ابزاری صرف برای کندوکاو دانسته و نه آن را مادّه¬ای ظلمانی و خالی از حیات، بلکه طبیعت او آئینه تمام نمای جمال و جلال الهی است که انسان در تعامل با آن می¬تواند سعادت این جهانی را مقدمه¬ای برای نیل به سعادت آن جهانی قلمداد نماید. این ساختار در حکمت متعالیه انسان را به مثابه حکیمی مهربان در کنار طبیعت می¬شناساند به نحوی که" آرامش و آسایش" را توأمان کسب خواهد کرد. بنابراین انسان صدرایی موجوی موظف و مسؤول است نه موجودی ظالم و بی¬پروا، یله و رها که به اقتضای میل خویش با طبیعت رفتار نماید. او به این دلیل طبیعت را آئینه تمام نمای کمالات الهی می¬داند، لذا هم طبیعت برای او امری قدسی است و هم خویشتن را حافظ امری قدسی می¬داند. بنابراین با نگرش صدرایی، محیط زیست هنگام تسخیر آن نه تنها آماج حملات ددمنشانه انسان قرار نمی¬گیرد، بلکه انسان خود را به واسطه توان¬مندی وجودی که خداوند جهت انجام مسؤولیتش به وی عطا نموده به سان » حکیم و عالم صغیری « فرض می¬نماید که می¬بایست با طبیعت به عنوان یک موجود ذیشعور برخورد نماید.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : برگرفته از: علی کرباسیزاده،محسن شیراوند. تبیین علل معرفتی بحرانهای زیست¬محیطی در تطبیق مبانی فلسفی فرانسیس بیکن و ملاصدرا. فصلنامه اخلاق زیستی سال پنجم، شماره هفدهم، پاییز 1394. موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - معنویت در " سَخَّرَلَکُم "
معنویت در " سَخَّرَلَکُم "
یکی از آثار " سَخَّرَلَکُم " در زندگی بشر مالکیّت است یعنی اینکه اشیاء و ابزارهای زندگی و سازندگی به انسان تعلّق داشته باشد، وقتی مردم در اثر کار و تلاش بر منابع خدادادی مسلّط شدند محصول چنین تسلّطی موجب می¬شود تا بگویند خانۀ من، اتوموبیل من، مغازۀ من، سرمایۀ من و غیره. معنویت در چنین تسلّط و تسخیری علاقۀ مهار شده به اشیاء و جلوگیری از ظهور تعلّق انسان به اشیاء است تا در اثر آن وابستگی از خانۀ من، اتوموبیل من و غیره با من خانه، من اتوموبیل و غیره جابه¬جا نشود، پیشگیری از چنین آفتی که انسان را خرد می¬کند راه بنده کردن انسان برابر حقیقتی است که جزء فطرت اوست، به حقیقتی که پدید آورندۀ اوست و انسان به او عشق ذاتی دارد، معنویت در رهایی انسان از تسلّط و تسخیر محصول " سَخَّرَلَکُم " بر انسان است نه در رهایی از تسلّط و تسخیر انسان بر محصول " سَخَّرَلَکُم ".
محصول نهایی مالکیت در انسان" قدرت " است و منطق اسلام به یک معنا قدرت را تبلیغ می¬کند، چنین قدرتی وقتی محصول واقعی "سخَّرَلَکُم" است که از آن رحم برخیزد، شفقت برخیزد، احسان برخیزد، و به خواری و ذلالت نیانجامد و او را به عزّت و مقام منیع رساند، از نقطه نظر "سخَّرَلَکُمِ" الهی چنین قدرتی وقتی ارزش متعالی در انسان است که مقیاسی باشد برای سنجیدن حقّ و باطل، عدل و ظلم، چنین قدرتی توسط قدرت ارادۀ انسان است که در مقابل خواست¬های نفسانی ایستادگی و مقاومت می¬کند، چنین قدرتی این نیست که انسان مشت گره کرده به دهان دیگری بزند، قدرت این است که انسان علیرغم میل نفسانی خودش کام دیگری را شیرین کند. جمله¬ای از امام حسین(علیه¬السلام) است که می¬فرماید: قدرت کینه را از بین می¬برد یعنی یک انسان وقتی¬که در خودش قدرت احساس کند کینه ندارد نسبت به دیگران، نقطۀ مقابل آدم ضعیف است، آدم ضعیف است که همیشه حسادت می¬ورزد نسبت به دیگران، جمله¬ای دیگری از امیر مؤمنین(علیه¬السلام) در باب غیبت است که فرمود: ضعیف¬ها، عاجزها، ناتوان¬ها و انسان¬های عاری از روح مقتدر پشت سر مردم بدگویی می¬کنند و از بدگویی دیگران لذّت می¬برند و پَست¬اند.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : برگرفته از کتاب انسان کامل، اثر استاد مطهری موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - در " سَخَّرَلَکُم " اتلاف نیست

انسان هنگام بهره¬برداری از طبیعت و دنیای پیرامون خود وقتی موفّق است و می¬تواند ادّعا کند آن¬را تسخیر کرده و کارش بر اساس موازین و قواعد " سَخَّرَلَکُم " است که در آن کار نظریۀ قاعده اتلاف رعایت شده باشد. بر اساس این نظریه شایع فقهی هر "کس" مال "دیگری" را تلف کند ضامن است، از نقطه نظر فردی موضوع روشن است امّا از نقطه نظر اجتماعی چطور؟ آیا می¬توان جوامع مختلف را جایگزین "کس" و "دیگری" کرد و نتیجه گرفت هر جامعه¬ای مال جامعه¬ای دیگر را تلف کند ضامن است؟، از نظر علمای جامعه شناسی این مطلب ثابت شده است همانطور که فرد دارای روح است جامعه هم روح دارد، هر جامعه¬ای دارای فرهنگی است که آن فرهنگ روح جامعه را تشکیل می¬دهد، آیا هر ملّتی که از خود مکتبی مستقل و استقلال فکری و رآی داشته باشد و زیر بار مکتب¬های بیگانه برود و از حقّ حیات خود که ارزنده¬ترین مالش است دفاع نکند مالش تلف نشده است؟، اگر در گوشه¬ای از جهان پیرامونی بشر و در فضایی به مرکز نقطه¬ای در اعماق زمین تا نقطه¬ای در کهکشان فعالیتی توسط جامعه¬ای خاص برای تسخیر انجام شود آثار منفی این تسخیرها محدود به مکانی خاص نباشد و تآثیر آن کلّیه فضای یاد شده را دربر¬گیرد و به دیگر جوامع آسیب رساند، مال و حقّ آن جوامع را تلف نکرده و ضامن نیست؟، پس در چنین دنیایی اگر جوامع متکی به تفکّر تسلّط بر طبیعت برای بهره¬برداری هر چه بیشتر منابع سبب بوجود آمدن مشکلات برسر راه بشر و دیگر جوامع شوند مشمول قاعده اتلاف شده و کارشان " سَخَّرَلَکُم " تلقّی نمی¬شود، برای نمونه، گازهای گلخانه¬ای، درصد بزرگی از این گاز که مسببّب آسیب دیدن لایه اوزن یا لایۀ محافظ کرۀ زمین در مقابل آثار منفی تشعشعات خورشیدی است در کشورهای غربی مخصوصا کشور ایالات متحدۀ آمریکا تولید می¬شود و آثار منفی آن کرۀ خاکی و سایر جوامع را در معرض خطر قرار داده است و سلامتی، اقتصاد آنها را که حقّ و مالشان محسوب می-شود تلف نموده و ضامن هستند و باید پاسخگو باشند. پس این قاعده می¬تواند در مصادیق اعمال حق بر طبیعت، دنیای پیرامون و محیط زیست و جبران خسارات وارده بر آن نقش مناسب و پر رنگی را ایفا کند، و در راه رسیدن به " سَخَّرَلَکُم " واقعی کمک کند.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - "سخَّرَلَکُم" و مردان بزرگ

جهان پیرامون انسان و طبیعت بقدری بزرگ و با عظمت است که تسخیر آن کار هرکس نیست، وزنه¬برداری که وزنۀ 200 کیلوگرم را در حرکتی یک ضرب بالای سر می¬برد مشقت¬ها و رنجها برده و صبوری کرده تا این قابلیت دراو از بالقوه به بالفعل در آمده است،در حقیقت موفّق شده چنین وزنه¬ای را مُسخَّر خود ساز و کاری کند که از عهدۀ هرکسی بر نمی¬آید. جوانان مسلمان، سرگرم زورآزمایی و مسابقه وزنه‌برداری بودند. سنگی بزرگ آن‌جا بود که مقیاس نیرومندی و مردانگی جوانان به شمار می‌رفت و هر کس آن را به اندازه توانایی‌اش حرکت می‌‌‌داد. در این هنگام رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) رسید و پرسید: چه می‌کنید؟ - داریم زورآزمایی می‌کنیم. می‌خواهیم ببینیم کدام یک از ما نیرومند‌تر و زورمند‌تر است.- می‌خواهید من بگویم چه کسی از همه نیرومندتر است؟- البتّه، چه از این بهتر که پیامبر (صلی الله علیه وآله) داور مسابقه باشد و نشان افتخار را او بدهد.همه منتظر و نگران بودند که رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) کدام یک را به عنوان قهرمان معرفی می‌کند. هر کس پیش خود گمان می‌کرد اینک پیامبر (صلی الله علیه وآله) دست او را خواهد گرفت و به عنوان قهرمان مسابقه معرفی خواهد کرد.رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود: "از همه نیرومندتر، کسی است که اگر از چیزی خوشش آید، علاقه به آن چیز، او را از دایره حق و انسانیت خارج نسازد و به زشتی نیالاید، و اگر در جایی خشمناک می‌شود بر خویشتن پیروز آید، جز حقیقت نگوید و کلمه‌ای دروغ یا دشنام بر زبان نیاورد، و اگر صاحب قدرت و نفوذ گردد و در پیش راهش مانعی نماند، بیش از حقّش، دست پیش نیاورد! ". علّامه طباطبائی در کمال وضوح از قرآن استنباط می¬کند که قرآن برای اجتماع روح ، عمر، شخصیت، بیماری، سلامت، مسیر و خط دارد، پس باید جوامع مسلمان هم این چنین باشند،بر این اساس است که می¬توان بیان داشت انقلاب اسلامی، دفاع مقدّس و سازندگی کشور از نمونه¬های وزنه¬های بسیار سنگین است که با دست توانای مردم مسلمان کشور بویژه جوانانش، کشور به بلندای سربلندی، عزّت، شرف می¬رسد و رهبر کبیر انقلاب اسلامی نوجوانش را «رهبر واقعی ملت» می‌خواند، زیرا شهید حسین فهمیده گرچه در جمع جوانان زور آزمای زمان پیامبر نبود ولی پیام معظم¬له را گرفت، آن نوجوان ایرانی این که نارنجک این نماد مقاومت ایران‌زمین، به هنگام زیر گرفته شدن، شنیِ تانک را از کار می‌اندازد و هم‌زمان زیر گرفته می‌شود، این است راه"سخَّرَلَکُم" الهی، یعنی ایمان و نترسیدن از غول¬های آهنین و غیر آهنین در سرراه تسخیر طبیعت برای عزّت و سربلندی انسان¬ها.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - "سخَّرَلَکُم" ناقص

جریان مدرنیتۀ غرب بر اساس تسخیر طبیعت و محیط پیرامونی آن بنا شده است که با استفاده از علم و دانش بدست آمده هدف رفاه و آسایش بشر را دنبال می¬کند، امّا چنین تسخیری ناقص است زیرا: الف) چنین تسخیری با سرعتی زیاد در وادی بی جهتی افتاده و نمی داند رفاه و آسایش برای چه؟ و در عالم بی جهتی سرگردان است، ب) چنین تسخیری ابزار است و نیازمند ایمان که در حال حاضر جریان یاد شده از آن بی بهره است، ج) چنین تسخیری اگرچه زیبایی عقل را به نمایش می-گذارد امّا این تسخیر به زیبایی روح نیازمند است که مجریان مدرنیته از آن بی بهره¬اند، د) مدرنیته شاید توانسته باشد در برون انقلاب ایجاد کرده باشد ولی باید بداند این انقلاب از برون نیازمند انقلاب از درون نیز می¬باشد، ه) تسخیر مدرنیته¬ای نشان می¬دهد که چه هست ولی این نیازمند چه باید کرد است که این جریان نمی¬داند.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - "سخَّرَلَکُم" جهان¬خواری نیست

جهان¬خواری را می¬توان بهترین واژه برای بیان مفهوم جریان استعمار و استکبار حاکم بر جهان معاصر دانست، این جریان با سوء استفاده از قدرت و موهبت الهی در انسان راجع به توان و قدرت تسخیر طبیعت و جهان پیرامونی آن، با توسّل به حیله، جنایت، بی اعتنایی به ادیان، چپاولگری راه نابودی بشر را از جهانخواری به سوی انسان¬خواری می¬رود، امروز عصری است که جهان¬خواری باطل را به صورت حق به خورد مردم می دهد و جنایات را به صورت صلح طلبی، عصری که دشمنان اسلام و مسلمین با برخورداری از "سخَّرَلَکُم" جهان¬خوار خود، با ملت های مستضعف آن می¬کنند که چنگیز نکرد و اکثر حکومت¬های مسلمانان، در جنایاتی که بر ملت¬های خود می¬رود، از جانیان طرفداری می¬کنند، عصر "سخَّرَلَکُم"ی است که پرچمدار این جریان نظام و حکومت آمریکا است که دشمن شماره اول بشر و ما است و جز منافع خودش را نمی خواهد، حتی منافع آمریکایی¬ها را هم نمی خواهد، منافع دولت آمریکا را می خواهد ،آمریکای جهانخوار، بزرگترین دشمن اسلام و مسلمانان جهان می باشد. عصری که فریاد مرگ بر اسرائیل و آمریکا، برخلاف اسلام تلقی می¬شود. عصری همانند امروز که سران کفر و شرک، همه موجودیّت توحید را به خطر انداخته¬اند و تمامی مظاهر ملی و فرهنگی و دینی و سیاسی ملّت¬ها را بازیچه هوس¬ها و شهوت¬ها نموده¬اند.


قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : مرجع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه. گنجینه معارف ، فرازهایی از فرمایشات امام خمینی(ره) درباره آمریکا موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - "سخَّرَلَکُم" در اسارت

قدرت طلبان و زورمداران می¬گویند: وقتی "سخَّرَلَکُم" عمل خوبی است که انسان را بر طبیعت مسلّط کند نه کشف حقیقت و نه این که این کشف حقیقت مقدّس است، البته این از یک نظر خدمت بسیار بزرگی به بشریت است یعنی "سخَّرَلَکُم" افتاده در مسیر کشف برای تسلّط انسان بر طبیعت و برای بهره¬مند شدن انسان از طبیعت، ولی این کار بزرگ هدفش قدرت شد و در خدمت قدرت و دانایی برای توانایی و این به جهانی رسید که همه چیز در خدمت قدرت و در خدمت توانایی شد و "سخَّرَلَکُم" قداست خودش را و آن مقام والای الهی خودش را از دست داد، الان چرخ دنیا بر این اساس می¬چرخد که "سخَّرَلَکُم" بطور کلّی در خدمت قدرت¬ها است، هیچ وقت در دنیا "سخَّرَلَکُم" به اندازۀ امروز اسیر نبوده در خدمت زورمندان و در خدمت قدرت¬مندان نبوده و علمای طراز اوّل عالم اسیرترین و زندانی¬ترین مردم دنیا هستند، برای نمونه، عالمش مثل انیشتن است که نوکر آقای روزولت( رئیس جمهور وقت آمریکا). "سخَّرَلَکُم" امروز اسیر است و لهذا هراختراعی و هر اکتشافی در دنیا و مسیر "سخَّرَلَکُم" رخ دهد اگر بشود او را در خدمت زور قرار داد و از آن یک سلاح مهیب وحشتناک خطرناکی برای کشتن انسان¬ها ساخت، چنین "سخَّرَلَکُم"ی اوّل می¬رود آنجا و اینکه الان می¬گوییم دنیای ما دنیای تسخیر فضا و به یک معنی دنیای "سخَّرَلَکُم" است و انسان طبیعت را در اختیار خود گرفته یک مقدار بایستی تصحیح کنیم دنیای ما دنیای قدرت است نه دنیای "سخَّرَلَکُم" یعنی "سخَّرَلَکُم" هست ولی نه "سخَّرَلَکُم" الهی.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - سخَّرَلَکُمِِ آمریکایی "سخَّرَلَکُم" نیست
به نام خدا
حکومت نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می‌شود. حکومت مظهر قدرت جامعه در برابر تخریب طبیعت و محیط پیرامونی آن است، یکی از اهداف وقوع انقلاب اسلامی در کشور ایران گماردن دولت¬مردانی بر مسند امور است تا جامعه را در مسیر صحیح "سخَّرَلَکُم" قرار دهد، معیارها و ضوابط صحیح بودن مسیر یاد شده توسط مردم مسلمانی تعیین می¬شود که با استناد به جمهوریّت نظام خواهان مسیری برای "سخَّرَلَکُم" هستند که بر اساس اصول و مقررات اسلامی طرّاحی و اجرا شود، چرا استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا با تسخیر منابع خدادادی با تولید سلاح¬های کشتار جمعی به مخالفت با آن در زمینه تولید و استفاده می¬پردازند ولی، هر زمان که خود صلاح بدانند از آن¬ها استفاده می¬کند؟ چرا در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به او در تآمین و استفاده از سلاح شیمیایی کمک و با همین بهانه حکومت صدام افلقی را ساقط نمودند و این در حالی است که تمامی این رفتارها با ادّعای طرفداری از حقوق بشر و صلح دوستی و انسان دوستی انجام می¬شود زیرا،آن¬ها به حقّ و باطل ایمان ندارند و دشمنان خود را دوست بَد یا دوست ناراضی می¬دانند یعنی، معتقدند ما همگی از یک قماش هستیم که در حال حاضر با اختلافاتی اندک! از هم دوریم وگرنه، حقّ هم اگر بتواند از سلاح ممنوعه استفاده می¬کند، اگرچه آن حقّ اسلام و جمهوری اسلامی باشد و بر ممنوعیت کاربرد آن¬ها فتوا دهد، بنابراین از چنین نظّام مقدّسی حقّ ¬زدایی می¬کنند و حتّی برای رسیدن به هدف خود حاضرند افتضاح " مک فارلین" که منجر به بی¬آبرویی سیاسی آمریکا درسال (1985) شد به بار آورند و بی آبروتر شوند، از این¬روست که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در حال حاضر دوری نکردن و عدم تبعیت از چنین شیطان بزرگی (سخَّرَلَکُمِ آمریکایی ) را جهاد اکبر می¬داند و عدم اعتماد به دشمن را یاد آور می¬شود و کوتاه آمدن را موجب ضربه خوردن می¬داند، و از سوی دیگر "سخَّرَلَکُم" نظام اسلامی را با تداوم حرکت جهادی، فداکارانۀ دوران دفاع مقدّس، روحیّۀ انقلابی و مردمی، مبارزه با فساد، امید به آینده، بها دادن به جوانان و غیره به تصویر می¬کشد و به پیش می¬برد تا در مقابل باطل استکباری، نور حقّ انقلاب اسلامی راهنمای تشخیص حقّ از باطل بماند.
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - "سخَّرَلَکُم" حرص در تولید و قناعت در مصرف است

"سخَّرَلَکُم" وقتی در مقام عمل در آید یک محصولش " تولید" است، یعنی وقتی انسان به چگونگی بهره¬گیری از منابع خدادادی آشنا شد و بر این منابع مسلّط گشت آن¬را به صورت مایحتاج ضروری خود مثل غذا، وسایل زندگی و غیره که تولید نامیده می¬شود در می¬آورد و با توسعۀ "تولید" به کار تسلّط بر طبیعت و جهان پیرامونی خود عینیّت و فعلیّت می¬بخشد، این حلقه وقتی کامل است که "تولید" به هدف "مصرف" برسد و تعادل و توازون بین آن¬ها حاکم شود و این وقتی میسّر است که: چرخۀ "تولید" – "مصرف" هدف نباشد بلکه وسیله¬ای شود برای کمک به تحقق ارزش¬ها، یکی از این ارزش¬ها "ارزش مفید" در او است، اگر "ارزش مفید" هر انسان را در جامعه را به حرف(الف) و میزان "تولید" او را با حرف (ج) و میزان "مصرف" او را با حرف (ب) نمایش دهیم فرمول (ب)-(ج)=(الف) بدست می¬آید، برای مثال: کسی¬که مصرفش 100 و تولیدش 90 است ارزش مفید او (10-) و کسی¬که تولیدش 1 میلیون و مصرفش(10) است ارزشش(999990) است، پس چنین نتیجه می¬گیریم آنکه در تولید قانع است ارزش مفیدش در جامعه پائین می¬آید، آنکه تولید او کمتر از مصرفش است ارزش مفیدش منفی است، مثلاً فردی¬که مصرف او(100) و تولیش(10) باشد فایدۀ او(90-) است. این بحث در باره یک فرد، جامع حاصل جمع افراد را در شاخص قدرت خود نشان می¬دهد، اگر میزان تفاضل تولید- مصرف روزانه متوسط جامعه را با معدل گیری از مجموع بدست آوریم و فرض کنیم تولید افراد به اندازۀ(100)تومان از مصرف آن¬ها بیشتر است، و اگر جامعه شصت میلیون نفر باشد، سالیانه دوهزار یکصد و شصت میلیار تومان پس¬انداز جامعه خواهد بود، چنین جامعه¬ای با این پس انداز می¬تواند سرعت چرخش تولید- مصرف را بیشتر نموده و در راه "سخَّرَلَکُم" قدم بردارد، از این-جهت است که علی(علیه¬السلام) زاهد بود امّا قانع در تولید نبود او در تولید حریص بود با حرص در تولید است که جامعه قدرتمند و پرصلابت می¬شود، چون علی(علیه¬السلام) الگوی ما مسلمانان است پس همه باید از تمام قناعت¬های گدشته و حال خود در تولید به عنوان یک گناه بزرگ استغفار کنیم، باید حرص در تولید را در مردم خود دوباره زنده کنیم و فراغت¬های مختلف را به عنوان لکه¬های ننگ لکه¬گیری کنیم و بکاری که رفع خستگی کند و نشاط آور باشد خود را مشغول کنیم، متآسفانه لکه¬های فراغت ما به بعد از ساعات اداری و در روزهای تعطیل هفتگی و تعطیل سالیانه و دورۀ بازنشستگی محدود نمی¬شود ما حتّی ساعات کارمان مملو از لکه¬های بیکاری است، در حالی¬که به چشم خود دیدیم امام راحل از بعد از شصت سالگی وارد میدان کارزار شد یعنی فاصلۀ بین سال 42 تا 68 که ابتدای تآسیس انقلاب تا به ثمر رسیدن آن و حفاظت و صیانت ضروری آن بود همه در دورۀ بازنشستگی امام بود، امّا امام بازنشسته نبود بازنشستگی فرهنگ دیگران است تعطیل فرهنگ دیگران است و در فرهنگ اسلام و"سخَّرَلَکُم" تعطیل نیست تبدیل کار است دورۀ تجربه و پختگی است دورۀ هدایت و رهبری است.
1374
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : مرجع: برگرفته از پیام آیت¬الله محی¬الدین حائری شیرازی(رحمت¬الله علیه) به جشن اعلام استقلال اقتصادی پانصد خانواده تحت پوشش کمیتۀ امداد استان گیلان - موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " در سیرۀ عملی معصومین ( سلام¬الله علیهم اجمعین)

خداوند اهداء قدرت تسخیر طبیعت و جهان به انسان را مشروط می¬داند یعنی، همانطور که یک پدر به فرزند خود مبلغ پولی می¬دهد، اینکار مشروط است به مصرف صحیح آن، زیرا قدرتی که فرزند از دریافت این پول بدست می¬آورد باید در راه تربیت مورد نظر پدر مصرف شود. برای درک و فهم شرایط مورد نظر خداوند در اعطاءِ چنین توانی به انسان فرمایشات و روش زندگی معصومین ( سلام¬الله علیهم اجمعین) راهنما است، بر این مبنا و برای روشن¬تر شدن شرایط " سَخَّرَلَکُم " مواردی به شرح زیر ارائه می¬شود:
الف) مردى خدمت رسول خدا (صل¬الله علیه و آله و سلّم) رسید و عرض کرد:به من نصیحتى بفرما؟رسول خدا (صل¬الله علیه و آله و سلّم) فرمود:اگر بگویم عمل مى کنى ؟مرد گفت : آری!حضرت دو بار دیگر این سؤال را تکرار کرد و در هر بار مردجواب داد: بلى!پیامبر گرامى (صل¬الله علیه و آله و سلّم) پس از آن که از او قول محکمى گرفت و او را به اهمیت مطلب متوجه ساخت ، فرمود: - به تو سفارش مى کنم:- هرگاه خواستى کارى انجام دهى ، عاقبت و سرانجام آن را در نظر بگیر اندیشه کن!اگر سرانجامش هدایت و نجات است پس انجام بده وگرنه از آن بپرهیز! و آن را انجام مده !
یعنى اگر رضاى خدا در آن کار باشد، بجاى آور و اگر رضاى خدا نباشد رهایش کن.الکافی، ج8، ص 150، نقل از مفاتیح-الحیات اثر آیت¬االله جوادی عاملی،ص 68).

ب) راوی گوید: وقتی امیر مؤمنان( سلام¬الله علیه) از جهاد فارغ می¬شد به آموزش مردم و داوری در میان آنان می¬پرداخت و هر گاه از آن نیز فارغ می¬شد در باغ خویش مشغول به کار می¬شد و با این وصف به ذکر خدای جلّ جلاله اشتغال داشت( عده الداعی، ص 111، نقل از نقل از مفاتیح¬الحیات اثر آیت¬االله جوادی عاملی،ص 88).

ج) شخصی به نام" محمّد بن ¬المنکدر" می¬گوید: در اطراف مدینه بودم که حضرت امام محمّد باقر(علیه¬السلام) را دیدم، ایشان به سبب کار طاقت فرسای کشاورزی در صحرای گرم مدینه به شدّت عرق کرده بود و به کمک غلامان خودحرکت می¬کرد، به آن حضرت گفتم: خدا تو را اصلاح کند شیخ بزرگی مانند شما که از شیوخ قریش هستید در این ساعت از روز در این وضع بعید است که در حال طلب دنیا باشد، به حضرت عرض کرد: اگر با همین حال مرگ سراغت بیاید چه خواهی کرد؟ و جواب خدا را چه خواهی داد؟ حضرت فرمودند، به خدا قسم، اگر در این حال مرگ به سراغم آید، من در حال به جا آوردن طاعتی از طاعات خداوند جان خواهم داد(محیط زیست و اسلام اثر آیت¬االله جوادی عاملی، ص239).

د) "هشام" از محمّد پسر "قیس" نقل می¬کند که از حضرت صادق(علیه¬السلام) پرسیدم اگر دو طایفه از اهل باطل به نبرد با یکدیگر برخاستند، به آن¬ها سلاح بفروشم یا نه؟ آن حضرت فرمودند به هر دو گروه سلاح¬های دفاعی بفروش یعنی به هر دوگروه آنچه حافط و نگهبانشان است و کانون پاسداری و صیانت از خونریزی است مانند زره و غیره بفروش، (وسائل-الشیعه، ج7،ص102به نقل از کتاب اسلام و محیط زیست اثر آیت¬االله جوادی عاملی).
ه) امام صادق(علیه¬السلام) می¬فرماید: چون آیۀ" و من یتق الله یجعل له مخرجا*و یرزقه من حیث لا یحتسب" ( هر کس از خدا پروا کند برایش راه رهایی قرار دهد و از جایی که گمان نمی¬برد روزی اش دهد- سوره طلاق، آیۀ 2 و 3) فرود آمد گروهی از اصحاب رسول خدا (صل¬الله علیه و آله و سلّم) با برداشتی نادست از آیه از کار دست کشیده و به عبادت پرداختند، چون این خبر به پیامبر(صل¬الله علیه و آله و سلّم) رسید آن حضرت فرمود: من دشمن دارم کسی را که دهانش را به دعا بگشاید و بگوید: روزیم ده، ولی کار وکسب را رها کند. ( الفقیه، ج3، ص192 نقل از مفاتیح¬الحیات اثر آیت¬االله جوادی عاملی،ص 582).
و) مردی به امام صادق(علیه¬السلام) عرض کرد: به خدا سوگند ما در پی دنیا هستیم و دستیابی به آن را دوست داریم، آن حضرت فرمود: می¬خواهی با آن چه کنی؟ گفت: می¬خواهم زندگی خود وخانواده¬ام را تآمین و صله رحم کنم و صدقه دهم و حج و عمره بگزارم، امام(علیه¬السلام) فرمود: این دنیا طلبی نیست، این آخرت طلبی است(الکافی، ج5، ص72، نقل از مفاتیح-الحیات، آیت¬االله جوادی عاملی،ص 579 و 580).
ز) حسن¬ابن علی¬ابن حمزه از پدرش نقل می¬کند که گفت: امام موسی¬کاظم(علیه¬السلام) را دیدم در زمین خود کار می¬کرد و پاهای او غرق عرق شده بود، گفتم فدایت شوم کارگران کجایند؟ فرمود: ای علی، کسانی با دست خود در زمین خویش کارکردند که از من و پدرم برتر بودند، گفتم: کدام کسان؟ فرمود رسول خدا(صل¬الله علیه و آله و سلّم) و امیر مؤمنان (علیه¬السلام) و همه پدرانم با دست خود کار می¬کردند و این سیرۀ انبیآء، رسولان و صالحان است. ( الفقیه، ج3، ص162 نقل از مفاتیح¬الحیات اثر آیت¬االله جوادی عاملی،ص 88).

ح) مرد نیکوکارى در حال نشاط و خوشحالى خدمت امام جواد (علیه¬السلام) رسید. حضرت فرمود: چه خبر است که این چنین مسرور و خوشحالى ؟آن مرد عرض کرد:فرزند رسول خدا! از پدر شما شنیدم که مى فرمود:
بهترین روز شادى انسان روزى است که خداوند توفیق انجام کارهاى نیک و خیرات و احسانات به او دهد و او را در حل مشکلات برادران دینى موفق بدارد. امروز نیازمندانى از جاهاى مختلف به من مراجعه کردند و بخواست خداوند گرفتاریهایشان حل شد و نیاز ده نفر از نیازمندان را برطرف کردم ، بدین جهت چنین سرور و شادى به من دست داده است امام جواد (علیه¬السلام) فرمود:به جانم سوگند! که شایسته است چنین شاد و خوشحال باشى ! به شرط این که اعمالت را ضایع نکرده و نیز در آینده باطل نکنى سپس امام علیه السلام فرمود:یا ایها الذین آمنوا لاتبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذى . اى آنانکه ایمان آورده اید، اعمال نیک خود را با منت نهادن و اذیت کردن باطل نکنید(بحار: ج 68، ص 159).
قالب : اعتقادی گوینده : اسدالله قاضی مرادی
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 13
  • >
  • >>