لیست نکته های نيره تقي زاده فايند
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره تکویر آیه 29 - مشیت خدا
ربوبیت خداوند بر انسان ها و سلطه او بر تمام امور آنان، علت مشروط بودن خواسته هاى آنان به خواست خداوند است.

و ما تشاءون إلاّ أن یشاء اللّه ربّ العـلمین
قالب : تفسیری گوینده : نیره تقی زاده فایند
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : ربوبیت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 28 - هدایتگرى قرآن
قرآن، هدایت گر مردم به راه راست

لمن شاء منکم أن یستقیم
قالب : تفسیری گوینده : نیره تقی زاده فایند
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 27 - قرآن
تعالیم قرآن، براى همه مردم است و به زمان، مکان و طایفه اى خاص، محدود نیست.

للعـلمین
قالب : تفسیری گوینده : نیره تقی زاده فایند
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : شیوه ی برداشت از قرآن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 8 - حقوق انسان ها
هر انسانى، داراى حق حیات است و سلب کننده آن در قیامت باید پاسخگو باشد.

و إذا الموءودة سئلت
قالب : تفسیری گوینده : نیره تقی زاده فایند
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : جزای اعمال
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 7 - آثار دنیوى عمل
هر انسانى در قیامت، براساس کردار دنیوى خود، هم نشینى مناسب خواهد یافت.

و إذا النفوس زوّجت
قالب : تفسیری گوینده : نیره تقی زاده فایند
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : عمل انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تکویر آیه 3 - عظمت قیامت
قیامت، حادثه اى بزرگ که هنگام برپایى آن، شترداران با دل کندن از مرغوب ترین شتران خود، آنها را به حال خود رها خواهند کرد.

و إذا العشار عطّلت
قالب : تفسیری گوینده : نیره تقی زاده فایند
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : حیوانات
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) حاجی احمدی : سلام
نکته درج شده مربوط به این آیه شریفه نیست.
  سوره تکویر آیه 3 - عظمت قیامت
قیامت، رخدادى بزرگ و همراه با به هم پاشیدن تمام زمین، حتى سخت ترین نقطه هاى آن

و إذا الجبال سیّرت
قالب : تفسیری گوینده : نیره تقی زاده فایند
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : قیامت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 21 - حتمیت مرگ
مرگ، سرنوشت محتوم همه انسان ها است.

ثمّ أماته
قالب : تفسیری گوینده : نیره تقی زاده فایند
منبع : استاد خرمدل موضوع اصلی : رابطه انسان و دنیا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 18 - افعال خدا
خداوند، پیمودن راه طاعت و حرکت در راه راست را، براى انسان ها آسان ساخته است.

ثمّ السبیل یسّره
قالب : تفسیری گوینده : نیره تقی زاده فایند
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : افعال خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 18 - ذکر عجز انسان
توجّه انسان به دوران نطفه بودن و ناتوانى هاى خویش در آغاز پیدایش، از میان برنده احساس بى نیازى از رهنمودهاى خداوند است.

أمّا من استغنى ... من أىّ شىء خلقه . من نطفة خلقه
قالب : تفسیری گوینده : نیره تقی زاده فایند
منبع : تفسیر راهنما موضوع اصلی : خلقت انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 8
  • >
  • >>