لیست نکته های مسلم ازادبخت
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مائدة آیه 95 - نکته
،(حرم )جمع حرام به معنای منع است وکسی که برای حج مواردی را بر خود حرام می نماید ،محرم می گویند ،و (مثل )به معنای (شبه )است ،یعنی مانند و شبیه و (عدل )به کسر و فتح (عین )نیز به معنای مثل و مانند است و (وبال )سنگینی نامطلوب هر چیزی را گویند. و این آیه نهی از کشتن شکار در هنگام احرام است و هر کس از روی عمدمرتکب این عمل شود(بنابراین قتل به خطا یا از روی فراموشی از موضوع بحث خارج است )کفاره به او واجب می شود و باید به جزای آن حیوانی اهلی نظیرحیوانی که کشته است بدهد
قالب : لغوی گوینده : مسلم ازادبخت
منبع : موضوع اصلی : سوره مائده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.