لیست ترجمه های فهيمه رفعتي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره توبة آیه 118 - احسن الحدیث
و خدا عنایت کرد بر آن سه نفر که از جهاد تخلف کردند تا جایى که زمین با آن فراخى بر آنها تنگ شد، باطنشان نیز بر آنها تنگ گردیده و دانستند که پناهگاهى از سخط خدا جز به سوى خدا نیست، سپس بر آنها توفیق داد تا توبه کنند که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 87 - احسن الحدیث
راضى شده‏اند که با ماندگان باشند، خدا به قلوبشان مهر نهاده است بدان جهت نمى‏فهمند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 107 - احسن الحدیث
کسانى که مسجدى بنا کرده‏اند از روى ضرر زدن و کفر و تفرقه افکندن میان مؤمنان و کمین درست کردن براى کسى که از پیش با خدا و رسول جنگیده است، قسم مى‏خورند که فقط خوبى اراده کرده‏ایم، خدا گواه است که دروغگو هستند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 38 - احسن الحدیث
گفتیم: همگى پائین روید، اگر بعدا هدایتى از من به سوى شما آمد هر که از آن پیروى کند ترسى بر آنها نیست و محزون نمى‏شوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 100 - کوثر
و پیشاهنگان نخستین از مهاجران و انصار و کسانى که به نیکى از آنان تبعیت کردند، خدا از آنان خوشنود است و آنان نیز از خدا خوشنود هستند و براى آنان بهشتهایى را آماده کرده که از زیر آن نهرها جارى است جاودانه در آنند، این رستگارى بزرگ است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 91 - کوثر
بر ناتوانان و بیماران و کسانى که چیزى نمى‏یابند که انفاق کنند، گناهى نیست اگر به خدا و پیامبر او خیرخواهى کنند. بر نیکوکاران ایرادى نیست و خدا آمرزنده بخشایشگر است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 88 - کوثر
ولى پیامبر و کسانى که با او ایمان آورده‏اند، با مالها و جانهاى خود جهاد کردند و آنان هستند که خوبیها براى آنان است و آنان همان رستگارانند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 2 - احسن الحدیث
مؤمنان فقط آن کسانند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد و چون آیه‏هاى وى بر ایشان خوانده شود ایمانشان را بیافزاید و به پروردگار خویش توکل کنند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.