لیست ترجمه های مهدي علوي مرام
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 1 -
شروع میکنم(جار و مجرور باید با متعلق ترجمه شود) با نام خداوندی که بسیار بخشاینده و رحمتگر است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) طوفانی : سلام.
توضیحات داخل پرانتز باید در در بخش صرف و نحو می آمد!
همچنین «شروع میکنم» در ترجمه معادل عربی در آیه ندارد