لیست صرف های . پوربافراني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انعام آیه 138 - تیبان
سیجزیهم
ریشه : جزی مجازات شد / پاداش گرفت

توضیح :
توضیح : فعل مستقبل ثلاثی مجرد مفرد مذکر مغایب معتل (ناقص)
هم : ضمیر متصل بالفعل جمع مغایب
معنا: به زودی مجازاتشان میکند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 118 - نمونه
عزى مؤ نث اعز،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 118 -
(حرف لام که بر سر تمام افعال آمده است نشانه جدّى بودن خطر است). «لاتخذنّ...»
توضیح : خطر وسوسه‏ها، جدّى و دائمى است، دشمن خود را بشناسیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 92 -
لم یجد
از ریشه وجد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 13 -
یُدْخِلْهُ
توضیح : از ریشه دخل
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 7 -
مَفْرُوضاً
توضیح : از فرش به معنی لازم الاجرا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
  سوره نساء آیه 8 -
ارْزُقُو
توضیح : به معنی برخوردار سازید از ریشه رزق
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 9 -
وَ لْیَخْشَ
توضیح : یخشی از ریشه خشی به معنی می ترسد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 10 -
سَیَصْلَوْنَ
توضیح : از ریشه صلی به آتش وارد می شوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : ریشه آن صلو است
  سوره نساء آیه 11 -
اثْنَتَیْنِ
توضیح : از ریشه انث
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>