لیست صرف های عفَت باقرزاده يزدجي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 5 - زبان قرآن
یکی از موارد وجوبی تقدم مفعول به بر فعل وفاعل در جمله فعلیه
توضیح : بسم الله الرحمان الرحیم . چنانکه مستهظر هستیددر آیه شریفه 5 سوره مبارکه حمد : ایاک نعبد و ایاک نستعین :
مفعول ایاک قبل از فعل آمده چرا ؟ چون هرگاه /مفعولّ به /ضمیر منفصل باشد که (انحصار )فعل در /مفعولُ به /را برساند قبل از فعل مییایدمانند ایاک نعبد وایاک نستعین (فقط تو را می پرستم وفقط از تو یاری میجویم ) .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : این موارد را در بخش اعراب وارد نمایید.