لیست صرف های فاطمه هندياني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره علق آیه 1 - تدبر شخصی
إقرأ: فعل امر مفرد مذکر مخاطب، (ق ر أ) صحیح مهموز اللام، ثلاثی مجرد، متعدی
ب: حرف جر
اسم: اسم مفرد مذکر، مجرور
ربّ: اسم مفرد مذکر، معرفه به اضافه ضمیر
ک: اسم ، ضمیر مفرد مذکر مخاطب، معرفه
الذی: اسم موصول و معرفه
خلق: فعل ماضی مفرد مذکر غایب، (خ ل ق) صحیح سالم، ثلاثی مجرد، متعدی، معلوم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعلی آیه 1 - تدبر شخصی
سبّح: فعل امر مفرد مذکر مخاطب، ریشه (س ب ح) صحیح سالم، ثلاثی مزید باب تفعیل، متعدی
اسم: اسم، مفرد مذکر، معرفه
ربّ: اسم، معرفه به اضافه به ضمیر
ک: اسم، ضمیر مفرد مذکر مخاطب، معرفه
الاعلی: اسم، مفرد مذکر، معرفه به ال
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : خوب است ولی نظری در مورد ال نوشته نشده اگه خواستید به کتاب مغنی الادیب مراجعه نمایید
  سوره ضحی آیه 1 - تدبر شخصی
صرف
توضیح : و: حرف جر و قسم
الضحی: اسم مفرد، معرفه به ال؛ ( ض ح و ) یا (ض ح ی )، عهد ذهنی؛
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بینة آیه 5 - تدبر شخصی
و: واو استیناف
ما: نافیه
امروا: فعل ماضی جمع مذکر غایب، (ء م ر) صحیح مهموز الفاء، ثلاثی مجرد، مجهول
إلا: حرف حصر
ل: حرف جر، أن در تقدیر دارد.
یعبدوا: فعل مضارع منصوب، جمع مذکر غایب،(ع ب د) صحیح سالم، ثلاثی مجرد، معلوم، متعدی
الله: اسم، لفظ جلاله الله، علم، ال عهد ذهنی
مخلصین: اسم فاعل جمع مذکر سالم
ل: حرف تعلیل
ه: اسم، ضمیر متصل مفرد مذکر غایب، مجرور
الدین: اسم مفرد مذکر ، معرفه به ال تعریف، ال عهد ذهنی
حنفاء: اسم، جمع مکسر حنیف
و:عطف
یقیموا: فعل مضارع منصوب، جمع مذکر غایب، ( ق و م) معتل اجوف یایی، ثلاثی مزید باب افعال، اعلال به قلب، معلوم، متعدی
الصلاة: اسم مفرد مؤنث، معرفه به ال تعریف، ال عهد ذهنی
و: واو عطف
یؤتوا: فعل مضارع جمع مذکر غایب، (ء ت ی) مهموز الفاء و معتل ناقص یایی، ثلاثی مزید باب افعال، ( اصل آن یؤتِیُوا بوده است.) معلوم، متعدی
الزکاة: اسم مفرد مؤنث، معرفه به ال تعریف، ال عهد ذهنی،
و: استیناف
ذالک: اسم اشاره دور،
دینُ: اسم مفرد مذکر،
القیمة: اسم مفرد مؤنث، معرفه به ال تعریف.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بینة آیه 4 - تدبر شخصی
و: واو استیناف
ما: حرف نفی
تفرق: فعل ماضی مفرد مذکر غایب، (ف ر ق) صحیح سالم، ثلاثی مزید باب تفعل، معلوم، لازم
الذین: اسم موصول خاص مفرد مذکر
اوتوا: فعل ماضی جمع مذکر غایب، ( أ ت ی) مهموز الفاء ناقص یایی، ثلاثی مزید باب افعال، مجهول
الکتاب: اسم مفرد مذکر ، معرفه به ذوالام
ألا: برای حصر
من: حرف جر
بعد:اسم، مجرور
ما: حرف مصدری
جاءت: فعل ماضی مفرد مؤنث غایب، (ج ی ء) معتل اجوف یایی مهموز اللام، اعلال به قلب، معلوم
هم: اسم ضمیر جمع مذکر غایب
البینة: اسم مفرد مؤنث، معرفه به حرف تعریف ، ال عهد ذهنی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بینة آیه 3 - تدبر شخصی
فی: جرف جر
ها: ضمیر مفرد مؤنث غایب، اسم، مجرور
کتب: اسم، جمع مکسر کتاب
قیمة: اسم، مفرد مؤنث ،( اصل آن قیومة بوده ، واو قلب به یاء شده، دو تا یاء شبیه به هم ادغام می شوند و تشدید می گیرد. )
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بینة آیه 2 - تدبر شخصی
رسول: اسم مفرد مذکر، نکره
من: حرف جر
الله: اسم، لفظ جلاله، خاص،معرفه به علم
یتلوا: فعل مضارع مفرد مذکر غایب، (ت ل و) معتل ناقص یایی، معلوم ، متعدی، ثلاثی مجرد
صحفاً: اسم، جمع مکسر صحیفه ( ص ح ف)، نکره
مطهرةً: اسم مفعول از باب تفعیل مفرد مؤنث ، (ط ه ر)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 1 - تدبر شخصی
ب: حرف جر.
اسم: اسم ( س م و ) مجرور
الله: اسم جلاله ، معرفه به علم (و ل ه)، ال عهد ذهنی.
الرحمن: اسم مفرد مذکر ، معرفه به ال تعریف و عهد ذهنی،
الرحیم: اسم مفرد مذکر، معرفه به ال تعریف و عهد ذهنی،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) khatm114 : با سلام
ظاهرا ریشه نام مبارک "الله" اله است نه وله.این مطلب هم مؤید روایی دارد و هم ادبی و نظر غالب اهل لغت نیز بر همین است.
کسانی که به ریشه وله معتقد شده اند یکی از ویژگی های خداوند را در مبدأ اشتقاق دخالت داده اند که صحیح به نظر نمی رسد.
  سوره بینة آیه 1 - تدبر شخصی
لم یکن: فعل مضارع جحد و مجزوم، مفرد مذکر غایب، (ک و ن) معتل اجوف واوی، معلوم، لازم، معنای ماضی نقلی منفی، از افعال ناقصه، (در ضمن اعراب کسره یکن به خاطر التقای ساکنین در یکن و الذین می باشد.)
الذین: اسم موصول.
کفروا: فعل ماضی جمع مذکر غایب، (ک ف ر) صحیح سالم، معلوم، لازم،
من: حرف جر.
اهل: اسم مفرد مذکر ، مجرور، معرفه به اضافه،
الکتاب: اسم معرفه به ال تعریف و عهد ذهنی ،
و: واو عطف.
المشرکین: اسم جمع مذکر سالم، (ش ر ک) معرفه به ال موصول، اسم فاعل،
منفکین: اسم فاعل جمع مذکر سالم ( ف ک ک).
حتی: حرف جر، در این جا چون سر اسم آمده حرف أن در تقدیر دارد.
تأتیَ: فعل مضارع مفرد مؤنث غایب، ( أ ت ی) مهموز الفاء و ناقص یایی، معلوم ، متعدی
هم: اسم، ضمیر جمع مذکر غایب،
اسم مفرد مؤنث، ( ب ی ن)، معرفه به ال تعریف و عهد ذهنی.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) لایقی قدردان : عالی بود خیلی استفاده کردم