لیست اﻋﺮاب های مسعود ورزيده
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره غاشیة آیه 12 - تفسیرنمونه
عین
توضیح : گرچه ((عین )) در اینجا ((نکره )) است و معمولا نکره براى بیان یک فرد مى آید، ولى به قرینه سایر آیات قرآن معنى جنس دارد، و شامل چشمه هاى مختلف مى شود، همانگونه که در آیه 15 ذاریات مى خوانیم : ان المتقین فى جنات و عیون : ((پرهیزگاران در میان باغهاى بهشت و چشمه ها قرار دارند))
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره شمس آیه 5 - تفسیرالمیزان
ما
توضیح : و کلمه ما در جمله و ما بنیها ، و در جمله و ما طحیها موصوله است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره علق آیه 15 - تفسیرالمیزان
ناصیه
توضیح : و در این آیه ناصیه ( موی جلو پیشانی ) را به صفت کاذبه و خاطئه توصیف کرده ، با اینکه این دو صفت ، صفت صاحب پیشانی است ، و این طور نسبت دادن از باب مجاز است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره علق آیه 9 - تفسیرالمیزان
أ رأیت
توضیح : جمله أ رأیت به معنای خبر ده مرا است ، و استفهام در آن به منظور شگفتی انگیختن است ، و مفعول اول فعل أ رأیت ی اول کلمه الذی ینهی است ، و مفعول أ رأیت ی سوم ضمیری است که به موصول الذی برمی‏گردد ، و مفعول أ رأیت ی دوم ضمیری است که به کلمه عبدا برمی‏گردد ، و مفعول دوم أ رأیت در هر سه جا جمله ا لم یعلم بان الله یری است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره علق آیه 7 - تفسیرالمیزان
راه
توضیح : أن راه استغنی - کلمه راه از مصدر رأی است ، نه مصدر رؤیت ، یعنی دیدن به چشم ، و فاعل راه و نیز مفعولش همان انسان است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره علق آیه 1 - تفسیرالمیران
باسم ربک
توضیح : و نیز کلمه باسم ربک مفعول فعل اقرا و حرف باء در آن زایده ، و تقدیر کلام اقرا اسم ربک ، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم نیست .
و جمله باسم ربک متعلق است به کلمه‏ای تقدیری ، نظیر اقرا مفتتحا و یا
مبتدئا باسم ربک .
و ممکن هم هست متعلق به خود اقرا ، و حرف باء برای ملابسه ( اتصاف)باشد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بینة آیه 1 - المیزان
حنفاء
توضیح : کلمه حنفاء حال است از ضمیر جمع در لیعبدوا ، و این کلمه جمع حنیف است ، که از ماده حنف است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره زلزال آیه 5 - المیزان
بان ربک اوحی لها
توضیح : و در جمله بان ربک اوحی لها حرف لام به معنای الی - به سوی است ، چون مصدر ایحاء که فعل أوحی مشتق از آن است با حرف الیمتعدی می‏شود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره زلزال آیه 1 - مجمع البیان
زلزال
توضیح : واژه «زلزال» به کسر «ز» مصدر است و به فتح آن، اسم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.