لیست اﻋﺮاب های محمد حسن (محمود) سبط الشيخ
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره عبس آیه 16 -
کرام : نعت سفرة ، تابع ، مجرور به کسره
بررة : نعت سفرة ، تابع ، مجرور به کسره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 15 -
ب : حرف جار
ایدی : مجرور به کسره مقدر ، مضاف .
سفرة : مضاف الیه ایدی ، مجرور به کسره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 14 -
بسم الله
مرفوعة : نعت صحف ، تابع ، مجرور به کسره .
مطهرة : نعت صحف ، تابع ، مجرور به کسره .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 13 -
فی : حرف جار
صحف : مجرور به کسره
مکرمة : نعت صحف ، تابع ، مجرور به کسره
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 12 -
من : موصول اسمی ، محلا مرفوع ، مبتدا .
شاء : فعل ، فاعلش ضمیر هو مقدر .
جمله شاء - فعل و فاعلش - : صله من .
ذکر : فعل ، فاعلش ضمیر مقدر هو .
ه : ضمیر متصل منصوب ، مفعول ذکر .
جمله " ذکره " : محلا مرفوع ، خبر من .
توضیح : مرجع هر دو ضمیر هو : من موصوله
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 11 -
بسم الله
کلا : حرف ردع .
إن : حرف مشبهه به فعل .
ها : ضمیر متصل منصوب ، اسم إن
تذکرة : مرفوع به ضمه ، خبر إن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 10 -
بسم الله
ف : جواب اما
انت : مبتدا
عنه : جار و مجرور متعلق به تلهی
تلهی : فعل ، فاعلش ضمیر مقدر انت .
جمله تلهی - فعل و فاعل - خبر انت .
انت عنه تلهی : خبر من
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 8 -
من : موصول اسمی ، مبتدا
جاءک : فعل ، فاعلش ضمیر مقدر هو ، " ک " مفعول به
یسعی:فعل مضارع ، فاعلش ضمیر هو مقدر ، کل جمله محلا منصوب،حال ضمیر مقدر در یسعی
جاءک یسعی : صله من
توضیح : مرجع هو مقدر در هردو فعل من موصوله .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 6 -
انت : مبتدا دوم .
له : جار و مجرور متعلق به تصدی .
تصدی : فعل ، فاعل آن انت مقدر وجوبی .
له تصدی : خبر انت .
انت له تصدی : حبر من موصوله .
توضیح : منظور از من موصوله همان است که در جمله " من استغنی " است .
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عبس آیه 5 -
استغنی : فعل و فاعل - هو مقدر - صله من موصوله
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>