لیست اﻋﺮاب های مرضيه احمدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نصر آیه 3 -
فَ: مبنی برفتح،غیرعامل
سبّح:مبنی برسکون،فاعل آن ضمیر مستتر «انت».
بِ:مبنی برکسر،عامل و عمل آن جر به اسم
حَمدِ:اسم مجرور به باء،علامت جر آن کسره.و مضاف نیز می باشد.این جار و مجرور متعلق به حال محذوف برای «انتَ»ی در «سبّح»وتقدیرآن:«سبّح متلبسا بحمد»
ربِّ:مضاف الیه ،مجرور به کسره و مضاف نیز می باشد.این اضافه «معنویه لامیه »است.
کَ: مبنی برفتح،مضاف الیه ومحلامجرور.این اضافه«معنویه لامیه » است.
وَ:مبنی برفتح،غیرعامل
اِستَغفر:مبنی برسکون،فاعل ان ضمیر مستتر «انت» ومحلا مرفوع
هُ:مبنی برضم ،مفعول به و محلا منصوب .
اِنَّ:مبنی برمفتح،عامل و عمل آن نصب به اسم و رفع به خبر.
هُ:مبنی برضم ،اسم انّ و محلا منصوب.
کانَ:ماضی برفتح ،رفع به اسم و نصب به خبر می دهد ،ضمیر مستتر «هو»اسم آن ومحلا مرفوع است.
توابا:دخبر «کان» و منصوب به فتحه.
توضیح : جمله فعلیه«سبح»: جواب شرط غیر جازم و محلی از اعراب ندارد.
جمله فعلیه«استغفر»:عطف بر«سبح»ومحلی از اعراب ندارد.
جمله اسمیه :«انه کان توابا»: تعلیله (استیناف بیانی)و محلی از اعراب ندارد.
جمله فعلیه «کان توابا»: خبرانّ و محلا منصوب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : جمله فعلیه کان توابا : خبر انّ و محلا مرفوع است
که به اشتباه نوشته شده بود : محلا منصوب
  سوره نصر آیه 2 -

وَ:مبنی بر فتح ، غیر عامل
رایتَ:ماضی،مبنی برسکون .ت:ضمیرمتصل،مبنی برفتح،فاعل ومحلا مرفوع
النّاس:مفعول به،منصوب به فتحه.
یدخلون:مضارع مرفوع به ثبوت نون.واو:ضمیر متصل،مبنی برسکون،فاعلو محلامرفوع.
فِی:مبنی برسکون،عامل و عمل آن جر به اسم
دِینِ:اسم ،مجرور به «فی»وعلامت جر آن کسره است . و مضاف نیز می باشد. این جارو مجرور متعلق به «یدخلون» است.
الله: مضاف الیه،مجرور به کسره، این اضافه «معنویه لامیه» میباشد.
افواجا: حال برای فاعل«یدخلون»(واوضمیر)و منصوب به فتحه .
توضیح : اعراب جمله ها :
جمله فعلیه «رایت الناس»:عطف بر«جاء نصر الله....» و محلا مجرور.
جمله فعلیه «یدخلون»: حال برای«ناس»و محلا منصوب

امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نصر آیه 1 -
اذا :مبنی بر سکون ؛ مفعول فیه و محلا منصوب ومضاف نیز می باشد. این ظرف متعلق به جواب خود می باشد : «فَسَبّح»
جاء َ: مبنی بر فتح
نَصرُ: فاعل ، مرفوع به ضمه . و مضاف می باشد.
الله: مضاف الیه و مجرور به کسره . این اضافه «معنویه لامیه » می باشد.
وَ:مبنی بر فتح ، غیر عامل
الفتحُ: عطف بر«نصر» ، مرفوع به ضمه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ناس آیه 1 -
قُل: امر ،مبنی بر سکون،و فاعل آن ضمیر مستتر "انت" ومحلا مرفوع
اعوذ:مضارع مرفوع و علامت رفع آن ضمه است و ضمیر مستتر "انا" فاعل و محلا مرفوع
بِ:مبنی برکسر ،عامل و عمل آن جر به اسم
ربِّ:اسم مجرور به "با"و علامت جر آن کسره است.ومضاف نیز میباشد.این جارو مجرور متعلق به "اعوذ" است.
الناس : مضاف الیه و مجرور به کسره . این اضافه "لفظیه "است؛زیرا"ربّ"صفتی است که به معمول خود اضافه شده است و "الناس"مفعول به برای "رب" و محلا منصوب میباشد.
توضیح : اعراب جمله ها:
جمله فعلیه"قل اعوذ......." :ابتدائیه ومحلی از اعراب ندارد.
جمله فعلیه "اعوذ":"مقول قول" و محلا منصوب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فلق آیه 5 -
وَ: مبنی بر فتح ،غیر عامل
مِن :مبنی بر سکون ،عامل و عمل آن جر به اسم
شَرِّ: اسم مجرور به "من" و علامت جر آن کسره . این جار و مجرور متعلق به "اعوذ" میباشد.
حاسد:مضاف الیه و مجرور به کسره. این اضافه "معنویه لامیه " است.
اذا: مبنی بر سکون، مفعول فیه و محلا منصوب.این ظرف متعلق به "شَرَّ" است.
حسد: ماضی ،مبنی بر فتح ،و "هو"ی مستتر در آن فاعل و محلا مرفوع میباشد.
توضیح : اعراب جمله :
جمله فعلیه "حسد ": مضاف الیه "اذا"و محلا مجرور
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فلق آیه 4 -
وَ: مبنی بر فتح ،غیر عامل
مِن :مبنی بر سکون ،عامل و عمل ان جر به اسم
شَرِّ: اسم مجرور به "من" و علامت جر آن کسره . این جار و مجرور متعلق به "اعوذ" میباشد.
النفاثات: مضاف الیه و مجرور به کسره ، این اضلفه "معنویه لامیه " است .
فِی : حرف جر ،عامل و عمل آن جر به اسم
العقد: اسم مجرور به "فی" و علامت جر آن کسره. این جار و مجرور متعلق به "الفاثات "میباش
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فلق آیه 3 -
وَ:مبنی بر فتح ،غیرعامل
مِن:مبنی برسکون،عامل و عمل آن جر به اسم
شَرَّ:اسم مجرور به"مِن"و علامت جر آن کسره. و مضاف نیز میباشد این جار وو مجرور متعلق به "اعوذ" است.
غاسق: مضاف الیه و مجرور به کسره . این اضاف الیه "معنویه لامیه " است .
اذا: مبنی بر سکون، مفعول فیه و محلا منصوب
وقب: ماضی، مبنی بر فتح ،و "هو"ی مستتر ئرآن فاعل و محلا مرفوع می باشد
توضیح : اعراب جمله ها :
جمله فعلیه "خَلَقَ : صله "ما" و محلی از اعراب ندارد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فلق آیه 2 -
مِن:مبنی بر سکون،عامل و عمل آن جر به اسم
شرِّ:اسم مجرور به "مِن"و علامت جر آن کسره .این جارو مجرور متعلق به "اعوذ" می باشد
ما : مبنی بر سکون،مضاف الیه برای "شر"و محلا مجرور،این اضافه "معنویه لامیه "است.
خَلَقَ:مبنی بر فتح،و فاعل آن "هو"ی مستتر و محلا مرفوع،عائدصله محذوف است و تقدیر آن:من شر ما خلق[ه]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فلق آیه 1 -
قُل: امر ،مبنی بر سکون،و فاعل آن ضمیر مستتر "انت" ومحلا مرفوع
اعوذ:مضارع مرفوع و علامت رفع آن ضمه است و ضمیر مستتر "انا" فاعل و محلا مرفوع
بِ:مبنی برکسر ،عامل و عمل آن جر به اسم
ربِّ:اسم مجرور به "با"و علامت جر آن کسره است.ومضاف نیز میباشد.این جارو مجرور متعلق به "اعوذ" است.
الفلق: مضاف الیه و مجرور به کسره . این اضافه "معنویه لامیه"است؛زیرا"ربّ"صفت مشبهه ای است که به مفعول خود اضافه شده ،و"الفلق"مفعولٌ به برای "ربّ"و محلا منصوب
توضیح : اعراب جمله ها:
جمله فعلیه"قل اعوذ......." :ابتدائیه ومحلی از اعراب ندارد.
جمله فعلیه "اعوذ":"مقول قول" و محلا منصوب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اخلاص آیه 4 -
وَ: مبنی بر فتح ،غیر عامل
لم :مبنی بر سکون ،عامل و عمل ان جزم فعل مضارع
(لم) یکن :مضارع ناقص،مجزوم به سکون
لَ:مبنی بر فتح ،عامل و عمل آن جر به اسم
هُ:مبنی بر ضم،محلا مجرور به لام.
کفوا:خبر مقدم برای "یکن "،منصوب به فتحه
احد: اسم موخر برای "یکن "،مرفوع به ضمه
توضیح : 1- "لم یلد " در اصل "لم یولد "بوده است (هرگاه فعل مضارع مثال واود بر وزن "یَفعِلُ"باشد ،"واو "حذف میشود :لم یلد
2-"لم یکن" در اصل "لم یکون" بوده است (ضمه "واو"به ماقبل منتقل گردید :"لم یکون"و "واو"به خاطر التقاساکنین حذف شد :"لم یکن "
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>