لیست لغت های مهدي اسدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 197 - قرآن
خیر الزاد التقوی : بهترین توشه تقوا و پرهیز کاری می باشد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 88 -
قلوبنا غلف : دل های ما سخنان شما را که نا مفهوم است دریافت نمی کند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 62 - خود ترجمه لغت
الیوم الاخر : روز جزا و پاداش
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 49 - خود ترجمه لغت
بلا من ربکم عظیم : آزمایش و امتحانی بزرگ از جانب خداوند متعال و مهربان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : عظیم معنای بزرگ و بلندمرتبه می‌دهد و مهربان غلط است. آزمایش بزرگی از سوی پروردگارتان
  سوره بقرة آیه 49 - خود ترجمه لغت
یذبحون : ذبح می کردند و سر می بریدند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : البته یذبحون به معنای ذبح می‌کنند می‌باشد. اما درآیه به سیاق زمان ماضی استمراری معنا شده است.
  سوره بقرة آیه 16 - خود ترجمه لغت
مهتدین : هدایت یافتگان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 40 - قرآن
نعمتی التی : نعمتهای خداوند یکتا ومهربان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : ضمیر «ی» به معنی «من» است یعنی می‌شود: «نعمت من که...»
  سوره بقرة آیه 17 -
ظلمات : تاریکی ها و گمراهی ها
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.