لیست لغت های اکرام السا دات صدرايي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 6 - نسیم حیا ت
اهد نا الصر اط المستقیم : را هنما یی به راه راست
توضیح : هد ایت بر دو گو نه است یکی ارایه طر یق یعنی نما یا ند ن راه و دیگر ی ایصا ل الی المطلو ب یعنی رسا ند ن به مقصود ومراد از اهد نا هد ایت ایصا لی است و نما ز گزار در اینجا از خد ای متعال هد ایتی از نو ع اعطا یی می طلبد و می خو اهد که او را بر صر اط استو ا ر سا زد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.