لیست پیام های الهام السادات شهرآئيني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نبا آیه 40 - برتری خاک نسبت به کافر
خاک از کافر برتر است و کافر در روز قیامت به این حقیقت پی می برد(یا لیتنی کنت ترابا)
قالب : تفسیری گوینده : مرضیه شهرآئینی
منبع : تفسیر همراه موضوع اصلی : کفر
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 40 - قیامت روز تجسم اعمال
قیامت روز مشاهده وتجسم اعمال است(ینظر المرء ماقدمت یداه)
قالب : تفسیری گوینده : مرضیه شهرآئینی
منبع : تفسیر همراه موضوع اصلی : تجسّم اعمال
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 40 - تعیین سرنوشت اخروی هرکس به دست خود اوست
سرنوشت اخروی هر کس به دست خود او رقم می خورد.(یوم ینظر المرء ما قدمت یداه)
قالب : تفسیری گوینده : مرضیه شهرآئینی
منبع : تفسیر همراه موضوع اصلی : عمل انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 40 - نتیجه کردار نیک و بد در قیامت
کردار انسان-نیک یا بد-اندوخته ها و پیش فرستاده هایی است که در قیامت اثر می بخشد(ما قدمت یداه)
قالب : تفسیری گوینده : مرضیه شهرآئینی
منبع : تفسیر همراه موضوع اصلی : عمل انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 40 - حتمی بودن و تردید ناپذیر بودن عذاب آخرت
عذاب آخرت,نزدیک,حتمی و تردید ناپذیر است(عذابا قریبا)
قالب : لغوی گوینده : مرضیه شهرآئینی
منبع : تفسیر همراه موضوع اصلی : عذاب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : قالب تفسیری است.
  سوره نبا آیه 40 - بزرگ وجدی بودن عذاب قیامت
عذاب قیامت را بسیار جدی و عظیم بدانیم(انا انذرناکم عذابا قریبا...)
قالب : تفسیری گوینده : مرضیه شهرآئینی
منبع : تفسیر همراه موضوع اصلی : عذاب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 40 - انذار نقش بسیار اساسی در هدایت انسان
انذار نقش بسیار اساسی در هدایت انسان ودوری از عذاب در قیامت دارد(انا انذرناکم...)
قالب : تفسیری گوینده : مرضیه شهرآئینی
منبع : تفسیر همراه موضوع اصلی : انذار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تین آیه 6 - تنها راه نجات
سوره تین آیه 6.تنها راه نجات از سقوط به پست ترین مراتب ایمان و عمل صالح است.(الا الذین امنوا وعملوها الصالحات)
قالب : تفسیری گوینده : الهام سادات شهرآئینی
منبع : موضوع اصلی : عمل صالح
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : ایمان و عمل صالح دو بال پرواز از ناسوت به ملکوت
  سوره تین آیه 4 - شاخصه خلقت انسان
خلقت انسان ویژه ومنحصر به فرد است.(لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم)
قالب : تفسیری گوینده : الهام سادات شهرآئینی
منبع : تفسیر همراه موضوع اصلی : خلقت انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تین آیه 4 - ساختار وجودی انسان
ساختار وجودی انسان استوارترین وزیباترین ساختار و در اوج اعتدال است.(فی احسن تقویم)
قالب : تفسیری گوینده : الهام سادات شهرآئینی
منبع : موضوع اصلی : خلقت انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>