لیست تفسیر های فريده رجبي فرد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره علق آیه 6 - تفسیرنسیم حیات
"چنین نیست بی شک آدمی طغیان می کند."
آنچه طغیان میآوردثروت نیست زیراامکانات زندگی مشروع،
نعمتهای الهی محسوب می شوند.آنچه طغیان می آفریندخودرابی نیازدیدن ودرمقابل خداودین به مال متکی شدن است وانسان
موحدهرگزخودراغنی نمی بینداگربالاترین پروت ومقام را هم داشته باشدهمه راازخدامی بیند.امااگردیدتوحیدی راازانسان بگیرندطغیان خواهدکردواین قاعده کلی است وپیامبران آمده اندتاباتعالیم خودانسان راباخودش وخداآشناکنندوبه اوبفهمانندکه همه چیزش ازخداست"وإن لَناللاخرة والاولی"وقتی
چنین شدانسان دیگرنمی تواند خودراغنی ببیند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قدر آیه 1 - تفسیرقرآن/شهیدمطهری
قرآن برپیامبراکرم(ص)دونزول داشته1-نزول دفعی(اجمالی)
2-نزول تدریجی(تفصیلی)
نزول دفعی که دریک نوبت ودریک شب که درشب قدردرماه مبارک رمضان بودهکه یک حالت روحی به پیغمبرداده شدکه درآن حالت روحی درواقع به منزله خودحقیقت قرآن بود کهبه طورسربسته نه به صورت آیه آیه ونه کلمه به کلمه درروحمقدس پیامبراکرم واردشدودرآن وقت هنوز ایشان مبعوث نبودند.بعثت پیامبروقتی است که جبرئیل برپیامبرنازل شدواین قرآن وحقیقت برپیامبراکرم(ص)به صورت الفاظ وکلمات نازل شدواین صورت دوم وحی ونزول تفصیلی قرآن کریم بودکه در27ماه مبارک رجب بابعثت آغازشدو23 سال هم ادامه پیداکرد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.