لیست سوال های حسنا پوررحيمي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انفال آیه 41 - غنائم جنگی
آیا غنائم، منحصر به غنائم جنگى است؟
قالب : روایی گوینده : حسنا پوررحیمی
منبع : موضوع اصلی : جنگ- غزوه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : کلمه (( غنم )) و (( غنیمت )) به معناى رسیدن به در آمد از راه تجارت و یا صنعت و یا جنگ است ، و لیکن در این آیه بملاحظه مورد نزولش ‍ تنها با غنیمت جنگى منطبق است .از ظاهر آیه ستفاده مى شود که حکم مورد نظر آیه مربوط به هر چیزى است که غنیمت شمرده شود، هر چند غنیمت جنگى ماخوذ از کفار نباشد، مانند استفاده هاى کسبى و مرواریدهایى که با غوص از دریا گرفته مى شود و کشتى رانى و استخراج معادن و گنج ، آرى ، گو اینکه مورد نزول آیه غنیمت جنگى است ، و لیکن مورد مخصص نیست .
  سوره انفال آیه 41 - 1
منظور از «ذى القربى» چیست؟
قالب : لغوی گوینده : حسنا پوررحیمی
منبع : موضوع اصلی : تاریخ
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : کلمه (( ذو القربى )) به معناى نزدیکان و خویشاوندان است و در این آیه منظور از آن ، نزدیکان رسول خدا (صلى الله علیه و آله ) و یا بطورى که از روایات قطعى استفاده مى شود خصوص اشخاص معینى از ایشان است .