لیست سوال های علي اصغر
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 255 - آیة الکرسی
درتفسیرآقای ابوالفضل بهرام پورآمده حضرت رسول (ص)فرموده:هرکس آیة الکرسی رابعدازهرنمازواجب بخواندخداقبض روح اوراشخصا"به عهده می گیرد واومانندکسی خواهدبود که همراه پیامبران جهادکرده وشهیدشده است.
این جمله که خداقبض روح اوراشخصا"به عهده می گیرد به چه معناست؟مگردرتمام مواردحتی قبض روح پیامبران این کاربه عهده حضرت عزراعیل(ع)نیست؟
قالب : تفسیری گوینده : علی اصغر
منبع : تفسیرمبین ابوالفضل بهرام پور موضوع اصلی : اجل
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : در مشاوره پاسخ داده شد