محسن مشتاقی
[ همه پیام ها ] پیام های محسن مشتاقي (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 257 - نور خداوند
یک نکته ای را که میتوان از این ایه دریافت این می باشد که خداوند برای مثال زدن هدایت همیشگی و روشن خود از نور که در دنیای مادی ما سرچشمه از خورشید میگیرد استفاده می نماید . حال دلیل ان چیست؟ این است که همانطور که نور خورشید همیشگی است و هیچگاه قطع شدنی نیست هدایت خداوند هم همیشگی می باشد و همانطور که هر چه از خورشید دورتر شویم از انوار ان کم بهره تر می شویم همانطور با دور شدن از خداوند از انوار هدایت الهی دورتر می شویم. دیگر این که اگر هم به نقطه ای نوری رسد مانند زمین که گاهی روز و گاهی در تاریکی شب است به خاطر قطع شدن نور خورشید نیست بلکه به دلیل پشت کردن زمین ما به نور خورشید است همین گونه نیز اگر کسی در تارکی ظلمانی خویش قرار گیرد به دلیل پشت کردن ان به نور هدایت خداوند است و حتی اگر تمامی افراد به نور هدایت پشت کنند نور هدایت قطع شدنی نیست و تنها انان هستند که در ظلمات باقی خواهند مانند .