علیرضا عابدی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های عليرضا عابدي (7 مورد)
  سوره تغابن آیه 4 - شیخ عباس مصباح زاده
می داند آن چه در آسمان و زمین است و می داند آن چه را که پنهان می کنید و آن چه را که آشکار نمایید و خدا داناست بذات سینه ها .
  سوره تغابن آیه 3 - شیخ عباس مصباح زاده
آفرید آسمان ها و زمین را براستی و بنکاشت شما را و تصویر کرد پس نیکو کرد صورت های شما را ، وبسوی اوست بازگشت .
  سوره تغابن آیه 2 - شیخ عباس مصباح زاده
اوست آن که آفرید شما را پس بعضی از شما کافرید و بعضی از شما مومن و خدا به آنچه می کنید بیناست
[ همه لغت ها ] لغت های عليرضا عابدي (2 مورد)
  سوره حمد آیه 3 -
رحمن : بسیار بخشنده
 توضيح : حد و اندازه ای برای بخشش بی کران الهی وجود ندارد
و قابل مقایسه با هیچ چیز نمی باشد
  سوره حمد آیه 2 -
العالمین : جهانیان
 توضيح : منظور از جهانیان عالم اذلی و عالم ابدی و بیش از یک جهان می باشد .
خداوند بر دو عالم حاکم است