کاظم احمدی نیا
درسته از روی مانیتور آیات قرآن رو میخونیم، ولی انگار بازم بدون وضو نمی شه
[ همه نکته ها ] نکته های کاظم احمدي نيا (3 مورد)
  سوره بقرة آیه 100 - رابطه ایمان و وفا به عهد
در این آیه بی ایمانی دلیل پیمان شکنی عنوان شده است.
کسی که ایمان نیاورده، در برابر خدا پیمان شکسته، چه رسد به خلق خدا.
بنابراین کسی در برابر خدا و در نتیجه خلق خدا وفای به عهد میکند که ایمان داشته باشد.
  سوره بقرة آیه 88 - استفاده از غلاف
به نظرم در اینجا از کلمه غلاف به این دلیل استفاده شده که آنها "به عمد"، چشم دل خود را به روی پیام رسول خدا بسته بودند.
  سوره بقرة آیه 85 - نهی مادی گرایی
خداوند در چند آیه متوالی این قوم را از مادی گرایی و کسب مادیات به هر قیمتی، نهی می کند.
[ همه سوال ها ] سوال های کاظم احمدي نيا (6 مورد)
  سوره بقرة آیه 87 - به قتل رساندن فرستادگان خداوند
در پایان آیه اشاره شده که این قوم متکبر جمعی از پیامبران خدا را کشتند.
آیا در منبعی مشخص است که چندتن و کدام پیامبران به دست این قوم کشته شدند؟
  سوره بقرة آیه 51 - پرستش بنی اسرائیل
قبل از اینکه حضرت موسی علیه السلام این قوم رو به یگانه پرستی دعوت کنند، این قوم چه چیزی رو می پرستیدند که بعد از رفتن چند روزه حضرت موسی علیه السلام فورا سراغ گوساله پرستی رفتند؟
  سوره بقرة آیه 47 - بازه ی زمانی برتری بنی اسرائیل
در بعضی از ترجمه ها اشاره شده برتری بنی اسرائیل فقط در همان زمان بوده و در بعضی از ترجمه ها اشاره نشده.
منظور از برتری بنی اسرائیل تا چه زمانی بوده؟
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های کاظم احمدي نيا (2 مورد)
  سوره بقرة آیه 79 -
پس وای بر آنانی که دست نوشته های خود را از جانب خدا معرفی می کنند تا در ازای آن بهایی اندک بدست آورند. پس وای بر دست نوشته هایشان و وای برآنان از آنچه که از این راه کسب می کنند.
  سوره بقرة آیه 77 -
آیا آنان نمی دانند خداوند بر ظاهر و باطن [اعمال و رفتار] آنان آگاه است؟