مصطفی مولایی نیکو
مراد ما زتماشای باغ عالم چیست به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن