مهدی بابازاده
. سلام=آشتی میخواهم شناسه یا نام من به عبدالله=بندهء خدا جاگزین شود!
[ همه نکته ها ] نکته های مهدي بابازاده (1 مورد)
  سوره زلزال آیه 1 - برگردان فارسی درست
زلزلة با رجفة برگردانی نزدیک هم دارند که بایستی خوب روشن شود برگردانشان چیست بدیدم یکی لرزش هست دگری تکان یا یکمی تکان هست دومی لرزش
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های مهدي بابازاده (2 مورد)
  سوره نساء آیه 82 - اندیشهء خداداد
"آیا نباید چندتاپایان میخوانند سخن راُ؟ تایا بود از نزدِ بیگانهء بی کمداشت خدا! تا یافتند درش, پشت درهم پشتی بسیار فراوانی"
بینید تدبر یکسره خوانی را میرساند که تا پایان را خوانده باشند, اگر از آغاز تا پایان سخن بی کم داشت خدا را خوانده باشیم درش اختلاف یا پشت در هم پشتی فراوان نمییابیم,که نشان از بافته شدن به دست یک آدمیزاد دهد
  سوره شوری آیه 2 - خودم
عین سین قاف