مهدی بابازاده
[ همه نکته ها ] نکته های مهدي بابازاده (1 مورد)
  سوره زلزال آیه 1 - برگردان فارسی درست
زلزلة با رجفة برگردانی نزدیک هم دارند که بایستی خوب روشن شود برگردانشان چیست بدیدم یکی لرزش هست دگری تکان یا یکمی تکان هست دومی لرزش
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های مهدي بابازاده (9 مورد)
  سوره شوری آیه 5 - خودم
نزدیک است آسمانها شکافته شوند از سرشان هم فرشتگان پاکی می گردند به پسندیده گویی پروردگارشان هم می خواهند آمرزش برای هر که در زمین است آیا نیست چون خداوند او خیلی پوشانندهء خیلی مهربان است
  سوره شوری آیه 2 - خودم
عین سین قاف
  سوره نبا آیه 1 - خودم
در باره چه پرسشگرند
{یتساعلون با یسالون یکی نیستند}