محسن چیت سازان مقدم
[ همه نکته ها ] نکته های محسن چيت سازان مقدم (2 مورد)
  سوره آل عمران آیه 179 - اجر عظیم
ایمان و تقوی دو شرط اصلی برای دریافت اجر بزرگ است.
  سوره آل عمران آیه 177 - عذاب الیم
کافران در این آیه به عذاب دردناک وعده داده شده اند.
[ همه سوال ها ] سوال های محسن چيت سازان مقدم (2 مورد)
  سوره آل عمران آیه 178 - عذاب مهین
کافران در این آیه به عذاب خوارکننده وعده داده شده اند.
  سوره آل عمران آیه 173 - آیه173
چرا در آیه 173 آل عمران،بعد از الذین، قال آمده است و بقیه افعال جمع است؟
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های محسن چيت سازان مقدم (3 مورد)
  سوره آل عمران آیه 177 -
کسانی که کفر را به جای ایمان انتخاب کردند،انتخاب آنان هیچ ضرری به خدا نمیرساند و همچنین عذاب دردناکی در انتظار آنهاست.
  سوره آل عمران آیه 134 -
کسانی که انفاق میکنند در حال آسایش و سختی و خشم خود را از بین میبرند و مردم را عفو میکنند و خدا احسان کنندگان را دوست دارد.
  سوره آل عمران آیه 133 -
و بشتابید به سوی مغفرتی از پروردگارتان و بهشتی که عرض آن آسمانها و زمین است که برای متقین وعده داده شده است