بیژن خاوری
در باب ایه 115 مائده ایا مگر خداوند از اینده انسان خبر ندارد که انچنان تهدیدشان میکند که اگر ایمان نیاورند تنبیه سختی در انتظارشان خواهد بود ؟
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های بيژن خاوري (6 مورد)
  سوره جن آیه 9 - نظر شخصی
ما در گذشته ( قبل از بعثت حضرت رسول) برای شنیدن اخبار به کمین مینشستیم ، لیکن اکنون اگر کسی اینکار را بکند توسط نگهبانان در تیرس نگهبانان یا حراست کنندگان قرار میگیرند و نابود خواهند شد ( به زبان امروزی در تیر رس (امواج لیزری یا موشکهای نابود کننده)
  سوره جن آیه 8 - تحقیق و ترجمه شخصی
وقتی به اسمانها رسیدیم (دست یافتیم) متوجه شدیم که ملائک به جد و شدیدا ازش حراست و شُهُباً (شُهُباً در اینجا فعل است و با حرف ربط واو تکمیل شده ، نه با یا بوسیله شُهُباً که هرچه گشتم جز معنی شهاب (اسم) نیافتم . و ممکن است فعلی باشد که شاید معنی انرا نمیدانیم میکنند
  سوره فاطر آیه 14 -
اگرانان را به دعا بخوانید ، نمشنوند . و حتی اگر دعا و خواسته شما را نیز بشنوند (که هرگز نخواهند شنید) ، نمیتوانند اجابتشان(براورده ) کنند و در روز قیامت شرکتان (از اینکه انان را در قدرت خداوند سهیم دانستید ) را تکفیر( از شما اظهار بیزاری میکنند )میکنند .
[ همه لغت ها ] لغت های بيژن خاوري (2 مورد)
  سوره جن آیه 9 - نظر شخصی
شِهَابًا رَصَدًا :
 توضيح : 1 - در ایه قبل کلمه شهبا که بصورت فعل بکار رفته ، اشتباها با کلمه شهابا در این ایه که اسم است و بمعنی شهاب یا همان شهاب سنگ ، هردو کلمه را به شهاب سنگ معنی نمودند و لازم است که بیشتر تحقیق شود .
2 - منظور از اصابت شهابا در اینجا پرتاب شهاب سنگ نیست که بطرف متجاوزین مستمع به حریم پرتاب کنن ، بلکه در تیررس امواجی قرار میگیرند که همچون شهاب سنگ نابود کننده است .
مثل در تیررس موشک قرار گرفتن هر چیز تعریف نشده برای سیستم راداری
  سوره نبا آیه 23 -
احقاب : مدتی طولانی