مهدی ب
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های مهدي ب (28 مورد)
  سوره انسان آیه 13 -
در آن [بهشت] بر پشتی تختها[ی خویش] تکیه زنند، در حالی که در آنجا نه (آفتابِ) خورشیدی می‌بینند و نه سرمای زمهریر (سرمای سخت‌کننده) را! (بلکه در هوایی بسیار خوش و باغی وسیع و دلکش تفرج کنند)
  سوره ملک آیه 3 -
همان کسی که هفت آسمان را به طبقاتی بر فراز یکدیگر آفرید در آفرینش خداوند رحمان هیچ بی نظمی و عیبی نمی‌بینی! بار دیگر نگاه کن، آیا هیچ شکاف و خللی مشاهده می‌کنی؟!
  سوره ملک آیه 2 -
همان کس که مرگ و حیات را پدیدآورد تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید (کدام یک از شما بهتر عمل می‌کنید و خلوص اعمالش بیشتر است)، و او شکست ناپذیرِ بسیار بخشنده است. ‏