مهدی ب
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های مهدي ب (39 مورد)
  سوره بروج آیه 11 - ترجمه
و برای کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند، برای آنان باغهایی با درختانی انبوه از بهشت است که زیر درختانش جویبارها جاری است و این نجات و پیروزی بزرگ است، این است سعادت بزرگ.
  سوره بروج آیه 10 - ترجمه
قطعاً کسانی که به مردان و زنان مؤمن جفا کرده و آنها را آزار دادند و در بلا افکندند و سپس (چون دیدند آتش، مؤمنین را نسوزاند و درندگان آنها را ندریدند) توبه نکردند، مر ایشان راست شکنجه دوزخ، و مر ایشان رااست عذاب آتش سوزان.
  سوره بروج آیه 9 - ترجمه
همان کسی [خدایی] که حکومت و فرمانروایی آسمانها و زمین از آنِ اوست و خداوند بر همه چیز (از افعال و اقوال مؤمن و کافر و غیره) گواه و عالم به آن است و هیچ کاری بر او پنهان نمی‌ماند.