مهدی ب
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های مهدي ب (20 مورد)
  سوره نور آیه 33 -
و کسانی که [ اسباب وسیله ] نکاح کردن ندارند به عفت سر کنند تا خدا از کرم خویش از این بابت بی نیازشان کند و از مملوکانتان کسانی که خواستار آزادی خویش و پرداخت بهای خود از دسترنج خویشند اگر درآنان خیری [ توان پرداخت در زندگی، یعنی بعد از آزادی، توانایی زندگی مستقل و توانایی پرداخت مال دارند ] را سراغ دارید، پیشنهادشان را بپذیرید و (برای کمک به آزاد شدن آنها) از آن مالی که خدا به شما داده‌است به ایشان بدهید و کنیزانِ‌خود را، که می‌خواهند دارای عفت باشند و تمایل به پاکدامنی دارند برای اینکه متاع زندگی دنیا را بجویید، به زنا وادار مکنید و به خاطر مال دنیا به فحشا و زناکاری وادار مکنید و هر کس ایشان را اجبار کند، بداند که خداوند با توجه به اکراهشان، آمرزگار مهربان است‏،
  سوره نور آیه 32 -
و البته ای مؤمنان (ای اولیاء)، باید عزب‌ها مردان بی زن و بی همسرانتان را زنان بی شوهر، و از بندگان و کنیزانتان آنهایی را که صلاحیت ازدواج دارند همسر دهید، اگر آن مردان و زنان فقیر باشند خداوند از فضل خویش بی نیازشان می‌کند و خداوند دارای وسعت نامتناهی و داناست.
  سوره نور آیه 31 -
و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را فروگیرند، و عورت‌های خود را حفظ کنند و شرمگاه خود را حفظ کنند و پاکدامنی ورزند، و زیور و زینت و آرایش خود را [ مانند لباس‌های زیبا ، گوشواره و گردن بند ] آشکار ننمایند، و باید روسری‌ها و مقنعه‌های خود را بر روی گریبان‌ها بزنند و بر سینه خود افکنند، و زیورهایشان را آشکار نکنند جز بر شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان [ هم کیش ] خودشان (یعنی زنان مسلمه) یا بردگان ملکی شان [ کنیزانشان ] یا افراد سفیه ساده لوح و کم عقل تابع خانواده که نیاز شهوانی حس نمی‌کنند، یا اطفالی که بر عورتهای زنان وقوف حاصل نکرده اند و هنوز بر عورت و محارم زنان آگاه نیستند، و زنان نباید پاهایشان را بر زمین بکوبند (زنانی که خلخال در پا دارند) هنگام راه رفتن آن طور پاهای خود را چنان [ به گونه ای ] (محکم) به زمین نکوبند تا خلخال و زیورهای پنهانیشان، آنچه از زینتشان نهفته و پنهان می‌دارند، دانسته و معلوم گردد (و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد). و ای مؤمنان!، همگی شما [از مرد و زن] با پیمودن راه خدا به سوی خدا بازگردید، باشد که رستگار و سعادتمند شوید.