محمد عباسپور
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های محمد عباسپور (89 مورد)
  سوره بقرة آیه 31 -
و (خداوند) تمام علوم و اسماءالهی را به آدم آموخت و سپس آنرا به ملائکه عرضه کرد سپس فرمود از این علوم و اسماء ( عرضه شده که دلیل جانشینی آدم و برتری او برای خلافت من در زمین هست) اگر درگفتار خود صداقت دارید به من خبر بدهید
  سوره بقرة آیه 30 -
وچون (ای پیامبر) پروردگارت به فرشتگان گفت من می خواهم در زمین جانشینی برای خود بگمارم (فرشتگان ) گفتند، بار خدایا قرار می دهی کسانی را درزمین که در آن فساد بپا می کنند وبا سفاکی تمام خون ریزی می کنند ولی ما تسبیح و حمد ترا بجا می آوریم وتورا تقدس می کنیم،اما خداوند فرمود من به (هدفی ازجانشینی آدم بعنوان خلیفه خویش) عالم هستم که شما به آن نادان هستید .
  سوره بقرة آیه 29 -
﴿(خدا)کسی است که همه چیز روی زمین را برای شما خلق کرد سپس تعادل آسمان را برقرار کرد ونیز هفت آسمان را متعادل کرد واو به همه چیز علم دارد.