امید رسا
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های اميد رسا (2439 مورد)
  سوره ص آیه 66 - امید رسا
" «پَروردگارِ آسمانها و زمین و آنچه میانِ آن دو می باشد! ؛ پَروردگارِ عَزیز [و شکَست ناپذیر و] بسیار آمُرزَنده!» . " .
  سوره ص آیه 65 - امید رسا
" بگو: «قطعاً [جُز این نیست] که من ، [فقط] هُشدار دهنده ای هستم! ؛ و [هیچ] خُدایی جُز خداوندِ یگانهِ غالِب [و پیروز] نیست!» . " .
  سوره ص آیه 64 - امید رسا
" هَمانا آن ، قطعاً حَق [و واقعیّت] است ؛ نِزاع [و بَحث و جَدَلِ] اَهلِ آتش [جهنَّم]! . " .