امید رسا
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های اميد رسا (781 مورد)
  سوره طه آیه 81 - مترجم: امید رسا
" بخورید از پاکیزه هایی که شما را رِزق [و روزی] داده ایم! ؛ و طُغیان نَنمائید در آن ؛ [که] پس ، [خَشم و] غَضَبِ من ، بر شما [مُجاز شُده و] فُرود می آیَد! ؛ و هر که [خَشم و] غَضَبِ من ، بر او فُرود آیَد ؛ پس [حقیقتاً] ، سُقوط نموده [و به هلاکت اُفتاده] است! ".
  سوره طه آیه 80 - مترجم: امید رسا
" ای بنی اسرائیل! ، [حقیقتاً ، ما] شما را از دُشمنِتان ، نجات داده ایم ؛ و [با] شما وَعده نمودیم [در] جانبِ راستِ [کوهِ] «طور» ؛ و نازِل نمودیم بر شما [نعمت هایِ] «مَنّ» و «سَلوا» را! ".
  سوره طه آیه 79 - مترجم: امید رسا
" و فرعون ، قومَش را گُمراه ساخت ؛ و [هرگز] هدایت نَنمود! ".