امید رسا
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های اميد رسا (3652 مورد)
  سوره نجم آیه 28 - امید رسا
" و هیچ عِلمی [و دانشِ قطعی] برای آنها به آن نیست! ؛ [آنها] جُز [حدس و] گمان را پِیروی نمی کنند ، و قطعاً [حدس و] گمان بی نیاز نمی کند [و برطرف نمی سازد نیازِ انسان به] چیزی از حَق را! . " .
  سوره نجم آیه 27 - امید رسا
" همانا افرادی که ایمان [و باوَر و اطمینان] ندارند به آخرَت ؛ حتماً فرشتگان را به نامهای دختران نامگذاری می کنند! . " .
  سوره نجم آیه 26 - امید رسا
" و چه بسیار فرشتگانی در آسمانها هستند که شفاعتِ آنها هیچ چیزی را [از هیچ آرزومندی] بی نیاز نمی کند جُز بعد از آنکه خداوند ، اِذن [و اجازه] دهد برای هرکه بخواهد و راضی [و خشنود] باشد! . " .