امید رسا
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های اميد رسا (2060 مورد)
  سوره سبا آیه 50 - مترجم: امید رسا
" بگو: «اگر [من] گُمراه شَوَم ، پس قطعاً [جُز این نیست] که بر [زیانِ] خودم گُمراه می شَوَم ؛ و اگر هدایَت بپذیرم پس به آنچه وَحی می نماید به سویِ من پَروَردگارم ، حقیقتاً او بسیار شنوایِ بسیار نزدیک است!» . " .
  سوره سبا آیه 49 - مترجم: امید رسا
" بگو: «حَق آمد ؛ و باطِل آغاز نمی نماید ، و برنمی گردد!» . " .
  سوره سبا آیه 48 - مترجم: امید رسا
" بگو: «قطعاً پَروردگارِ من ، [هر چیزی را] به حَق [و در جایِ شایستهِ آن] می افکند ؛ [و او] بِسیار دانایِ [غیب و] نَهان هاست!» . " .