خدیجه بخشی
[ همه پیام ها ] پیام های خديجه بخشي (1 مورد)
  سوره اعراف آیه 96 - سلب برکات
این همه بلا یای طبیعی (ازقبیل سیل و زلزله و خشکسالی) نتیجه اعمال و رفتار ما انسان ها و خود خداوند وعده داده که اگر ایمان آورده و اعمال صالح انجام دهیم برکات آسمان را بر ما نازل می کند
[ همه نکته ها ] نکته های خديجه بخشي (1 مورد)
  سوره نساء آیه 15 - نکته ها
O امام صادق علیه السّلام فرمود: مراد از راه دیگر که خداوند قرار مى دهد، حدود الهى و سنگسار و شلاق است .
O بعضى آیه را شامل مساحقه و همجنس گرایى زنان نیز گرفته و از مجمع البیان روایتى را از پیامبر صلّى اللّه علیه و آله نقل کرده اند که مؤ یّد آن است .
O در روایتى مى خوانیم که مسئله ى حبس در خانه نسبت به زن زناکار، در جاهلیّت نیز بوده و اسلام در آغاز آن را پذیرفته است ، ولى بعد از تقویت اسلام مسئله از حبس به اجراى حدّ تبدیل شده است .
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های خديجه بخشي (3 مورد)
  سوره نساء آیه 15 - ترجمه انگلیسی صفارزاده
and if your wife is guilty of adultery, take the evidence of four witnesses against her from among youselves ;and if they bear witness [to the fact], confine her to stay at home , till death takes her away or Allahmakes some other way for her [by another Decree] l
  سوره نساء آیه 7 - ترجمه انگلیسی صفارزاده
There is a share for men and a share for women from what is left by parents and their relatives as heritage whether the property be small or large, it is a decreed share
  سوره نساء آیه 1 - ترجمه طاهره صفارزاده
ای مردم ! از عدم اطاعت پروردگارتان بپرهیزید ، (ترس از عواقب رفتار خلاف اوامر و احکام الهی )از آن خالق یکتایی که شما را از از یک وجود (حضرت آدم)آفرید و همسرش را نیز از او آفرید و از این زوج ، مردان و زنان بسیاری در عالم پدیدار فرمود ؛ و بترسید از نتیجه نافرمانی خدای که (با سوگند)به نام او از یکدیگر درخواستها و نیازهای خود را عنوان می کنید ؛ و نیز صله رحم بجای آورید . همانا خداوند مراقب و ناظر دائمی رفتار و اعمال شماست .