از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و بنینا فوقکم سبعا شدادا):(و بر فراز سرشان هفت آسمان محکم را برنیافراشتیم ؟) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اعظم زارع بيدکي - تفسیر اطیب البیان
و بنا کر د یم ما با لای سر شما هفت طبقه آ سما نی که د ر بسیا ری از آ یاتذ کر سما و ات سبع شده و شرح کر ده ا یم و خلا صه ا ینکه: آ نچه حکماء قد یم گفتند که ا ینها فلزی هستند که سطح محدب هر یک مماس با سطح مقعر فوق ا ست و تمام مماس با کر سی که فلک ثو ا بت گفتند و ا و مماس با عرش که فلک غیر مکو کب و فلک ا طلس نام نها د ند و ا و تمام آ نها ر ا د و ر کرهز مین میچر خا ند و تمام شمس و قمر و سیا ر ات و ثو ا بت مثل میخ د ر آ نها کو بیده شده فسا دش ا مر وز ظا هر شده و آ یات قر آ نی و ا خبا ر آ ل ا طها ر بر ر دش و بطلا نش قا ئم بلکه ا ینها یک فضاء و سیعی ا ست بتر تیب فوق یکد یگر و تمام ا ین ثو ا بت و سیا ر ات د ر ا ین فضا سیر مخصو صی د ا ر ند و تشکیل شب و ر وز بر ای حر کتز مین د و ر خو د بحر کت و ضعی و تشکیل سا ل و ماه بر ای حر کت ا نتقا لی ا و ا ست د و ر کره شمس و تمام ا ین کو ا کب د ر طبقه ا و ل هستند بد لیل قو له تعا لی: ا ناز ینا ا لسماء ا لد نیا بز ینت ا لکو ا کب و ا لصا فات آ یه6, و ز ینا ا لسماء ا لد نیا بمصا بیح فصلت آ یه12. و د ر ین طبقات مخلو قا تی مثل ملا ئکه و بیت ا لمعمو ره و سد ره ا لمنتهی و جنت ا لما وی و غیر ا ینها که خو د مید ا ند و بس, و شد ا د بمعنی ا ستحکام که هر کد ام خر د لی تخلف نمیکنند و ز یا ده و نقصان ند ا ر ند.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - تفسیر نمونه
سپس از زمین به آسمان پرداخته ، مى‏فرماید : ما بالاى سر شما هفت آسمان محکم بنا کردیم ( و بنینا فوقکم سبعا شدادا).
عدد هفت در اینجا ممکن است عدد تکثیر ، و اشاره به کرات متعدد آسمان ، و مجموعه‏هاى منظومه‏ها و کهکشانها و عوالم متعدد جهان هستى باشد ، که داراى خلقتى محکم و ساختمانى عظیم و قوى هستند ، و یا عدد تعداد به این ترتیب که آنچه ما از ستارگان مى‏بینیم همه به حکم آیه 6 سوره صافات انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب : ما آسمان پائین را با ستارگان زینت
بخشیدیم متعلق به آسمان اول است و ماوراى آن شش عالم و آسمان دیگر وجود دارد که از دسترس علم بشر بیرون است.
این احتمال نیز وجود دارد که منظور طبقات متعدد هواى اطراف زمین باشد که در عین رقیق بودن ظاهرى ، از چنان استحکامى برخوردار است که این کره خاکى را از هجوم مستمر سنگهاى آسمانى حفظ مى‏کند ، و به محض اینکه یکى از آنها جذب کره زمین شود بر اثر تصادم شدید با قشر هوا چنان داغ مى‏شود که آتش مى‏گیرد ، و مى‏سوزد ، و خاکستر آن به طور ملایم بر زمین مى‏نشیند ، و اگر این قشر هوا نبود شهرها و آبادیهاى ما شب و روز در معرض پرتاب این سنگها قرار داشت .
بعضى از دانشمندان محاسبه کرده‏اند که استقامت قشر هواى اطراف زمین که بیش از یکصد کیلومتر ضخامت دارد به اندازه یک سقف پولادین به ضخامت ده متر است ! و این است یکى از تفسیرهاى سبع شداد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.