لیست اﻋﺮاب های فاطمه هندياني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حجر آیه 15 - خودم
لو شرط غیر جازم
توضیح : در آیه وَلَوْ فَتَحْنَا (14) لو شرط آمده است و جواب شرط با " ل" در این آیه (15) آمده.
و فعل ها در جمله ماضی استمراری معنا می شود
یعنی:
و اگر مى گشودیم بر آنان، درى را از آسمان [و] پیوسته در آن بالا مى رفتند، هر آینه مى گفتند: همانا فقط پوشیده شده چشمان ما، بلکه ما قومى جادو شده هستیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره علق آیه 1 - تدبر شخصی
إقرأ: جمله فعلیه، فاعل: انت مستتر، مفعول: باسم ربک: جمله محلا منصوب، متعلَق
باسم: جارو مجرور متعلِق به إقرأ، مجرور
ربّ: مضاف الیه برای اسم و مجرور، مضاف برای ک و مجرور
ک: مضاف الیه رب و مجرور
الذی: اسم موصول
خلق: جمله فعلیه، فاعل: هو مستتر، مفعول: در این آیه نیامده است. و آیه 2 کلا مفعولش می شود و محلا منصوب، صله الذین و محلی از اعراب ندارد، عاید: هو مستتر
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعلی آیه 1 - تدبر شخصی
اعراب
توضیح :
سبّح: فعل امر مجزوم، جمله ی فعلیه: فاعل: انت مستتر، مفعول: اسم
اسم: اسم منصوب، مفعول به،
ربّ: اسم مجرور : مضاف الیه
ک: اسم مجرور، مضاف الیه
الاعلی: اسم محلا مجرور ، نعت یا صفت برای ربّک
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ضحی آیه 1 - تدبر شخصی
اعراب
توضیح : و: حرف جر و قسم
الضحی: اسم، محلا مجرور
و الضحی : جار و مجرور متعلق به فعل محذوق اُقسِمُ
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بینة آیه 5 - تدبر شخصی
امروا: فعل مضارع مجهول جمله فعلیه: نایب فاعل: واو در امروا
یعبدوا: مضارع منصوب به أن (در تقدیر لام) ، صله موصول حرفی (أن )، جمله فعلیه: فاعل: واو در یعبدوا، مفعول: الله،
الله: مفعول به و منصوب
مخلصین: حال و منصوب
له: جار و مجرور متعلق به مخلصین
الدین: مفعول و منصوب
حنفاء: حال دوم و منصوب
و: عطف
یقیموا: معطوف به لیعبدوا، فعل مضارع منصوب، جمله فعلیه: فاعل: واو ، مفعول: الصلاة
الصلاة: مفعول به و منصوب
و: عطف
یؤتوا: معطوف به لیعبدوا، مضارع منصوب، جمله فعلیه: فاعل: واو، مفعول: الزکاة
ازکاة: مفعول به و منصوب
و: استیناف
ذلک دین : جمله اسمیه
ذلک: مبتدا و مرفوع
دین : خبر و مرفوع
القیمة: مضاف الیه و مجرور
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بینة آیه 4 - تدبر شخصی
تفرق: جمله فعلیه، فاعل: الذین
اوتوا: صله الذین و محلی از اعراب نداردو ضمیر واو در اوتوا عاید صله می باشد.
اوتوا: جمله ی فعلیه مجهول. نایب فاعل: ضمیر واو در اوتوا. کتاب مفعول به
الکتاب: مفعول به دوم منصوب
من بعد: جار و مجرور متعلق به تفرق
جاءت: جمله فعلیه، فاعل: هی مستتر، مفعول: هم
هم: مفعول به محلا منصوب
البینة: فاعل و مرفوع.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بینة آیه 3 - تدبر شخصی
فیها: جار و مجرور متعلق به خبر محذوف
کتب: مبتدا و مرفوع
قیمة: نعت (صفت) و مرفوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بینة آیه 2 - تدبر شخصی
رسول: بدل از بینه و مرفوع
من الله: جار و مجرور متعلق به محذوف
یتلو: جمله ی فعلیه. فاعل: هو مستتر، مفعول: صحفا
صحفا: مفعول به و منصوب
مطهرة: نعت (صفت) و منصوب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 1 - تدبر شخصی
ب: حرف جر.
اسم: اسم ( س و م) مجرور
بسم: جار و مجرور متعلق به محذوف
الله: اسم جلاله ، معرفه به علم (ا ل ه) ، مضاف الیه و مجرور
الرحمن: اسم مفرد مذکر ، معرفه به ال تعریف و عهد ذهنی، نعت یا صفت برای لفظ جلاله الله.
الرحیم: اسم مفرد مذکر، معرفه به ال تعریف و عهد ذهنی، صفت دوم برای لفظ جلاله الله
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بینة آیه 1 - تدبر شخصی
الذین: اسم لم یکن فعل ناقصه و محلا مرفوع.
کفروا: صله ی الذین و ضمیر واو عاید آن. صله محلی از اعراب ندارد.
من اهل: جار و مجرور متعلق به محذوف حال از فاعل کفروا یا متعلق به کفروا
الکتاب: مضاف الیه و مجرور.
المشرکین: معطوف به اهل و مجرور.
منفکین: خبر لم یکن فعل ناقصه و منصوب.
تأتیَ: فعل مضارع منصوب به أن در تقدیر، در ضمن تأتی صله ی أن (حرف موصول) هم می شود.
هم: مفعول و محلا منصوب.
البینه: فاعل و مرفوع.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.