لیست تفسیر های زهرا قرباني پشت مشهدي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انفال آیه 34 - تفسیر اطیب البیان
و چه چیز باعث شده بر آنها که خداوند آنها را معذّب نفرماید و حال آنکه آنها جلوگیرى میکنند از دخول مؤمنین در مسجد الحرام و حال آنکه آنها سزاوار نیستند بر دخول در مسجد و نیست سزاوار مسجد الحرام مگر اهل تقوى مفسرین این آیه را هم مربوط بآیات قبل دانسته لذا در اشکال عویصى افتادند که آیه قبل صریح است در اینکه خداوند عذاب نمیکند آنها را بواسطه بودن پیغمبر در میان آنها و بواسطه استغفار و این آیه صریح است که وجهى بر عذاب نکردن آنها نیست و البته خداوند آنها را عذاب میفرماید و این تناقض است لذا در دست و پا افتادند و سه جواب از این اشکال دادند: بعضى گفتند آیه قبل راجع بعذاب دنیویست و این آیه راجع بعذاب اخرویست، و بعضى گفتند آیه قبل راجع بعذابهاى آسمانیست مثل صاعقه و صیحه و امطار حجاره و این آیه راجع بعذاب سیف از قتل و اسارت است، و بعضى گفتند آیه قبل راجع بزمانى بود که هنوز تمام مؤمنین متمکن از هجرت نشده بودند و در میان آنها بودند و استغفار میکردند و این آیه راجع بزمانیست که تمام مؤمنین هجرت کرده بودند و مکه از مؤمنین خالى شده بود، و لکن تمام اینها تخرص بغیب است.
و تحقیق آ نستکه آ یات قبل ر ا جع بمسلمین د ر مو ضوع نصب خلا فت بو د چنا نچه بیان شد با شو ا هد محکم و ا ین آ یه ر ا جع بکفا ر و مشر کین ا ست, و مکر ر گفته ا یم که نظم د ر آ یات و سو ر ملحو ظ نشده و لذ ا میفر ما ید و ما لهم ا لا یعذ بهم ا لله یعنی هیچ ر اه عذ ری از بر ای کفا ر و مشر کین با قی نما نده و حجت از هر جهت بر آ نها تمام شده د ر ظرف13 سا ل از معجز ات صا د ره از آ نحضرت و نز و ل بسیا ری از سو ر قر آ نیه و مشا هده ا خلاق حمیده حضرت ر سا لت و کفر و شرک آ نها فقط از ر وی عنا د و عصبیت و کبر و حسد و ا مثا ل ا ینها از منع تشرف مسلمین د ر مسجد ا لحر ام بلکه از ا عما ل حج و تشرف بمکه بد عوی ا ینکه شما مسلمین قا بلیت د خو ل د ر مسجد ا لحر ام که مر کز بتها و خد ا یان ما ا ست ند ا ر ید لذ ا میفر ما ید و هم یصد ون عن ا لمسجد ا لحر ام بتو هم ا ینکه مسجد ا لحر ام خصیصه آ نها ا ست و حا ل آ نکه و ما کا نو ا ا و لی آ ئه آ نها قا بلیت د خو ل ند ا ر ند و نجسند و با ید نز د یک مسجد نشو ند ا نما ا لمشر کون نجس فلا تقر بو ا ا لمسجد ا لحر ام ا لا یت تو به آ یه38 ان ا و لی آؤه ا لا ا لمتقون مر ا تب تقوی د ر ا و ل سو ره بقره بیان شده که ا و لین مر ا تب تقوی ا یمان ا ست که تقو ای از عقا ئد با طله و مذ ا هب مختلفه با شد که مؤ من حق د خو ل د ر مسجد ا لحر ام د ا ر د و سز ا و ا ر تشرف د ر ا و هستند حتی ا هل تسنن و لو بر حسب ظا هر ا سلام پاک هستند و لی د ر با طن بخصوص نو ا صب که ا نجس از کلب هستند که آ نها بر حسب ظا هر هم نجس هستند مثل غلات و خو ا رج و منکر ضر و ری و مبدع د ر د ین و مر تدین.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 9 - تفسیر قران
درسهاى آموزنده در میدان بدر: نخست به یارى فرشتگان اشاره کرده، مى‏گوید: «به خاطر بیاورید زمانى را که (از شدت وحشت و اضطراب که از کثرت نفرات دشمن و فزونى تجهیزات جنگى آنها براى شما پیش آمده بود) به خدا پناه بردید و دست حاجت به سوى او دراز کردید و از وى تقاضاى کمک نمودید» (إِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.