لیست سوال های ابراهيم چراغي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نساء آیه 139 - شرط ایمان واقعی
طبق این آیه شرط ایمان واقعی چه میباشد؟
قالب : تفسیری گوینده : ابراهیم چراغی
منبع : تفسیر نور موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : یکی از شروط ایمان نپذیرفتن ولایت غیر مومنین است.
  سوره نساء آیه 130 - طلاق وجدایی
خداوند طلاق را درچه مواردی تکلیف کرده است؟
قالب : تفسیری گوینده : ابراهیم چراغی
منبع : تفسیر نور موضوع اصلی : قرآن کریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : اگر راهی برای صلح میان زن و شوهر پیدا نشود طلاق لازم می شود. البته تنها در مواردی طلاق واجب است که با ادامه ازدواج ضررهای مادی و معنوی و گناهان شرعی فراوانی لازم بیاید و خیر در طلاق باشد.
  سوره نساء آیه 132 - ضامن اجراى وعده‏هاى الهی
طبق این آیه ضامن اجراى وعده‏هاى الهی کدام است؟
قالب : تفسیری گوینده : ابراهیم چراغی
منبع : ترجمه نور موضوع اصلی : وعده الهی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : اینکه خداوند که تمام قدرت ها د دست اوست پشت این وعده ها قرار دارد و کسی بر او قدرت ندارد.
  سوره نساء آیه 105 - شرط قاضى شدن
طبق این آیه شرط قاضى شدن شامل چه مواردی میباشد؟
قالب : تفسیری گوینده : ابراهیم چراغی
منبع : تفسیرنور موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : قضاوت بر اساس حکم الهی
  سوره نساء آیه 104 - «ولا تهنوا»
منظور از«ولا تهنوا» در این آیه چه میباشد؟
قالب : تفسیری گوینده : ابراهیم چراغی
منبع : موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : سستی نگردن در پیگرد کافران و کشتن آنها
  سوره نساء آیه 103 - تعیین وقت براى نماز
تعیین وقت براى نماز به چه دلیل میباشد؟
قالب : تفسیری گوینده : ابراهیم چراغی
منبع : تفسیرنور موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : برای یاد کردن خداوند در تمامی اوقات روز و به شکل منظم.
  سوره نساء آیه 102 - نماز همیشه وهمه جا
درهنگام جهاد وظیفه مانسنت به نماز چگونه است؟
قالب : تفسیری گوینده : ابراهیم چراغی
منبع : تفسیرنور موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : با اختیاط، سریع و دسته دسته
  سوره نساء آیه 101 - کوتاه کردن نماز
طبق این آیه درچه مواردی میتوان نماز را کوتاه کرد؟
قالب : تفسیری گوینده : ابراهیم چراغی
منبع : تفسیرنور موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : هرگاه به سفر رفتید ،مانعی از حرج و گناه نیست که چیزی را از نماز کم کنید و این عبارت ظاهر در جواز است اما این گفتار منافاتی با حکم وجوب شکستن نمازندارد، چون آیه در مقام تشریع حکم به طور بالجمله است نه توضیح همه خصوصیات آن و مراد از (خوف فتنه ) ترس از شکنجه و کشتن و زدن است واین عبارت افاده می کند که ابتداء شکستن نماز برای خوف فتنه و ترس از دشمن تشریع شد و این خصوصی بودن مورد با عمومیت تشریع در جمیع صورسفرهای مشروع منافاتی ندارد و در آخر می فرماید: کافران همواره در جستجوی فرصت برای سرکوب شما هستند و دشمنی آشکار برای شما می باشند
  سوره نساء آیه 100 - هجرت‏هاى مقدّس
هجرت‏هاى مقدّس در این آیه مصداق چگونه هجرتهایی هستند؟
قالب : تفسیری گوینده : ابراهیم چراغی
منبع : موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : در تفسیر المیزان آمده است:
1- هر کس در راه خدا یعنى به طلب خشنودى او مهاجرت کند، و به این منظور از خانه و کاشانه‏اش چشم بپوشد که هم از نظر اعتقادى و هم از نظر عملى پاى بند به دین خدا باشد، خواهد دید که در زمین نقاط بسیارى براى زندگى او هست. هر نقطه‏اى را که موانع نمى‏گذارد او در آن نقطه دین خدا را اقامه کند، به وسیله مهاجرت به نقطه‏اى دیگر پناهنده مى‏شود و به این وسیله دماغ آن مانع را بخاک مى‏مالد، و آن مانع را بخشم درمى‏آورد و یا با آن به نزاع برمى‏خیزد، و آن وقت است که مى‏فهمد زمین خدا فراخ است.
2-مهاجرت به سوى خدا و رسول کنایه است از مهاجرت به سرزمین اسلام، سرزمینى که انسانها مى‏توانند در آنجا با کتاب خدا و سنت رسول خدا (ص) آشنا شده، و سپس به آن دو عمل کنند.
  سوره نساء آیه 34 - تواضع زن
تواضع زن، ضعف است یا ارزش است؟
قالب : تفسیری گوینده : ابراهیم چراغی
منبع : تفسیر نور موضوع اصلی : زن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : تواضع به طور کلی صفت نیکویی برای مرد و زن است. علاوه بر این فرمانبری زن از شوهر نیز امری ممدوح و در برخی موارد واجب است.