آرتین آذری
ای انسان! تو با رنج به سوی پروردگارت رهسپاری؛ پس او را دیدار خواهی کرد...
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های آرتين آذري (111 مورد)
  سوره یوسف آیه 111 - ابوالفضل بهرام پور
البته در سرگذشت آنها برای خردمندان درس عبرتی است. این [قرآن] سخنی نیست که ساخته شده باشد، بلکه تصدیق کننده‌ی آن [کتابی] است که پیش روی آن است، و شرح و بیان هر چیز است، و هدایت و رحمتی است برای مردمی که ایمان می‌آورند.
  سوره یوسف آیه 110 - ابوالفضل بهرام پور
تا آنجا که فرستادگان [از ایمان کافران] نومید شدند و [مردم] پنداشتند که به آنها دروغ گفته شده، در این هنگام یاری ما به آنها رسید. پس هر که را خواسته بودیم نجات یافت، و عذاب ما از قوم گنهکار برگردانده نمی‌شود.
  سوره یوسف آیه 109 - ابوالفضل بهرام پور
و پیش از تو [نیز] نفرستادیم جز مردانی از اهل شهرها را که به آنان وحی می‌کردیم. آیا در زمین گردش نکردند تا عاقبت کار کسانی را که پیش‌تر بوده‌اند بنگرند؟ و قطعاً سرای آخرت برای پارسایان بهتر است. آیا نمی‌اندیشید؟