محمود احمدی
[ همه نکته ها ] نکته های محمود احمدي (2 مورد)
  سوره شمس آیه 1 - معنی کلمه ضحی
خورشید پیوسته به علت واکنش های همیشگی اتمی در داخل خود، که طی آن دو هسته ی اتم هیدروژن با هم جوش خورده، و یک اتم هلیم با جرم کمتر را به وجود می آورند،در حال آزاد کردن مداوم انرژی است که از بین رفتن این مقدار جرم باعث به وجود آمدن انرژی حرارتی می شود که خورشید از خود آزاد می کند. و نور و حرکت و قدرت را به اطراف خود می فرستد. می بینیم که در هر ثانیه میلیونها تن از جرم خورشید، تبدیل به انرژی می شود که خورشید آن را در کمال آرامش و ثبات و دوام به سوی سیاره هایش و از جمله زمین، گسیل می دارد ... و کلمه ی ضح آنگونه که دانشمندان زبانشناس و لغت دانان می گویند به معنای بذل و بخشش و عطا کردن است ...بذل و بخششی که خورشید در طول یک روز کامل به سر زمین هایی که روشن می نماید، عطا میکند.. هر منطقه ای از زمین، زمان، مدت، و روز خود را دارد، ... و قطعاً ضحی یا قربانی دادن و فداکاری کردن خورشید، عمر خودش را کاهش می دهد که دانشمندان عمر خورشید را حدود ده هزار میلیون سال تخمین زده اند که نصف این عمر گذشته و نصف دیگرش باقی مانده است.آری خورشید ما اینگونه در ضحا یا قربانی دادن خود، با اطاعت و امتثال امر خالق و مدبّر خویش دارایی و جرم ومحتوای خود را برای ادامه ی زندگی اطرافیان خود تقدیم می کند... اوقات چاشت و نیمروزی که ما در روی زمین از نعمت آن بهره مند هستیم نیز در واقع جز با از دست رفتن جرم خورشید و سریع تر شدن پایان عمر این ستاره، امکانپذیر نخواهد بود... و اینگونه سوگند آفریدگارمان تکمیل می شود که ابتدا با خورشید اغاز می شود و سپس به ضحی می رسد تکمیل می گردد.
  سوره شمس آیه 4 - واللیل اذا یغشاها
فضانوردانی که با سفینه های خود به بیرون از جو زمین رفته اند، توانسته اند این تاریکی را در بیرون از میدان جاذبه ی زمین مشاهده کنند. .. آنها دیده اند که تاریکی همه چیز را در جهان هستی اطراف ما در بر گرفته است.. خورشید، زمین ، ماه، و همه و همه را...
[ همه لغت ها ] لغت های محمود احمدي (1 مورد)
  سوره فاطر آیه 18 - المعانی http://www.almaany.com/ar/dict/ar-fa/
مصیر : سرنوشت , تقدیر , قضاوقدر , نصیبب وقسمت , مقدر شدن , بسرنوشت شوم دچار کردن