از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
34) پس هنگامی که آن بلای چیره شونده بسیار بزرگ ( حادثه قیامت ) دررسد ، [ نظرات / امتیازها ]
35) در روزی که انسان آنچه را که به کوشش انجام داده ( به وسیله نامه عمل شخصی و لوح محفوظ عمومی ) به یاد آورد ، [ نظرات / امتیازها ]
36) و جهنم را برای هر که ببیند ( و نابینا محشور نباشد ) آشکار سازند ، [ نظرات / امتیازها ]
37) اما کسی که طغیان کرده ، [ نظرات / امتیازها ]
38) و زندگی دنیا را ( بر آخرت ) ترجیح داده ، [ نظرات / امتیازها ]
39) پس بی تردید جهنم جایگاه اوست. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
34) هنگامی که آن حادثه بزرگ رخ دهد ، [ نظرات / امتیازها ]
35) در آن روز انسان به یاد کوششهایش می افتد ، [ نظرات / امتیازها ]
36) و جهنّم برای هر بیننده ای آشکار می گردد ، [ نظرات / امتیازها ]
37) امّا آن کسی که طغیان کرده ، [ نظرات / امتیازها ]
38) و زندگی دنیا را مقدّم داشته ، [ نظرات / امتیازها ]
39) مسلّماً دوزخ جایگاه اوست! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
34) پس وقتی آن حادثه بزرگ رخ دهد . [ نظرات / امتیازها ]
35) در آن روزی که انسان هر چه کرده به یاد می آورد . [ نظرات / امتیازها ]
36) و جهنم برای هر صاحب چشمی ظاهر می شود ( چه خواهید کرد ) . [ نظرات / امتیازها ]
37) ( در آن روز مردم دو طایفه اند ) اما کسی که طغیان کرده . [ نظرات / امتیازها ]
38) و زندگی دنیا را ترجیح داد . [ نظرات / امتیازها ]
39) دوزخ جایش است . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
34) پس چون آن واقعه بزرگ ( و حادثه عظیم قیامت ) پدید آید. [ نظرات / امتیازها ]
35) در آن روز آدمی هر چه کرده به یاد آرد. [ نظرات / امتیازها ]
36) و دوزخ برای بینندگان آشکار شود. [ نظرات / امتیازها ]
37) پس هر کس ( از حکم شرع خدا ) سرکش و طاغی شد. [ نظرات / امتیازها ]
38) و زندگی دنیا را برگزید. [ نظرات / امتیازها ]
39) دوزخ جایگاه اوست. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
34) پس آن گاه که آن هنگامه بزرگ دررَسَد ، [ نظرات / امتیازها ]
35) [ آن ] روز است که انسان آنچه را که در پی آن کوشیده است به یاد آوَرَد [ نظرات / امتیازها ]
36) و جهنّم برای هر که بیند آشکار گردد. [ نظرات / امتیازها ]
37) اما هر که طغیان کرد ، [ نظرات / امتیازها ]
38) و زندگی پستِ دنیا را برگزید ، [ نظرات / امتیازها ]
39) پس جایگاه او همان آتش است. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
34) این جهان سرانجام به آخرت خواهد پیوست . پس وقتی که آن بزرگ ترین هنگامه سهمگین رخ دهد ، [ نظرات / امتیازها ]
35) روزی که انسان آنچه را که در پی آن کوشیده است به یاد آوَرد ، [ نظرات / امتیازها ]
36) و دوزخ برای کسی که دیده ای دارد که بدان ببیند نمایانده شود ، آن گاه آدمیان دو دسته شوند . [ نظرات / امتیازها ]
37) امّا آن کس که سرکشی کرده و از مرز بندگی خدا خارج شده ، [ نظرات / امتیازها ]
38) و زندگی دنیا را برگزیده و آخرت را فراموش کرده است ، [ نظرات / امتیازها ]
39) به یقین دوزخ جایگاه اوست . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
34) پس زمانی که آن حادثه بزرگ تر [ و غیر قابل دفع ] در رسد ، [ نظرات / امتیازها ]
35) در آن روز انسان آنچه تلاش و کوشش کرده به یاد آورد [ نظرات / امتیازها ]
36) و دوزخ رابرای هر بیننده ای آشکار سازند ، [ نظرات / امتیازها ]
37) و اما کسی که طغیان و سرکشی کرده [ نظرات / امتیازها ]
38) و زندگی دنیا را [ بر زندگی ابد و جاوید آخرت ] ترجیح داده ، [ نظرات / امتیازها ]
39) پس بی تردید جایگاهش دوزخ است [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
34) چو آن رویداد بزرگ و مجید
شود آشکار و بگردد پدید [ نظرات / امتیازها ]
35) در آنروز انسان بیارد به یاد
عملهای خود را به دور از عناد
[ نظرات / امتیازها ]
36) شود دوزخ آری به روز شمار
به چشمان بینندگان آشکار [ نظرات / امتیازها ]
37) هر آنکس سر از امر ایزد بتافت [ نظرات / امتیازها ]
38) سوی زندگانی دنیا شتافت [ نظرات / امتیازها ]
39) جهنم بر او هست خود جایگاه
که جاوید سوزد در آن پایگاه
[ نظرات / امتیازها ]
 » صفارزاده
34) هنگامى که واقعه ى سهمگین قیامت واقع شود. [ نظرات / امتیازها ]
35) در آن روز انسان به یاد تلاشها و کوششهاى دنیایى خویش مى افتد. [ نظرات / امتیازها ]
36) و جهنّم در چشم آنها که باید ظاهر مى شود. [ نظرات / امتیازها ]
37) و امّا آنکس که عصیانگرى و نافرمانى کرده . [ نظرات / امتیازها ]
38) و زندگى دنیا را بر آخرت ترجیح داده. [ نظرات / امتیازها ]
39) پس بواقع جهنّم جایگاه مناسب او خواهد بود . [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
34) و هنگامى که (حادثه) دهشتناک بزرگ‏تر در رسد، [ نظرات / امتیازها ]
35) (همان) روزى که انسان کوشش خود را به یاد می ‏آورد، [ نظرات / امتیازها ]
36) و دوزخ براى کسى که می ‏بیند ظاهر می ‏گردد. [ نظرات / امتیازها ]
37) و اما کسى که طغیان کرده، [ نظرات / امتیازها ]
38) و زندگى پست (دنیا) را برگزیند، [ نظرات / امتیازها ]
39) پس در واقع فقط دوزخ مقصد (او) است. [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
34) هنگامی که آن داهیه و حادثه بزرگ ( قیامت ) رخ بدهد [ نظرات / امتیازها ]
35) در آن روز ( قیامت ) انسان آنچه را که ( در دنیا ) تلاش کرده و انجام داده است به یاد می آورد [ نظرات / امتیازها ]
36) در آن روز دوزخ ظاهر شده و پرده از آن ظاهر می شود تا هر صاحب چشم و بینایی آنرا به عیان ببیند [ نظرات / امتیازها ]
37) اما آن کس که نافرمانی و سرکشی کرده و از حد تعدی کرده [ نظرات / امتیازها ]
38) و زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح داده و برگزیده [ نظرات / امتیازها ]
39) قطعاً دوزخ و جهنم جایگاه و مأوای اوست [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تدبرقران
34)

پس وقتی آن بزرگ‌ترین حادثه غلبه کننده و دربرگیرنده رخ دهد«۳۴» [ نظرات / امتیازها ]
35) در روزی که انسان تلاش خود را به یاد آورد«۳۵» [ نظرات / امتیازها ]
36) و دوزخ برای کسی که دیده ای دارد تا ببیند، نمایانده شود، آن‌گاه آدمیان دو دسته شوند؛«۳۶» [ نظرات / امتیازها ]
37) پس هرکس طغیان کرد و از حد گذراند«۳۷» [ نظرات / امتیازها ]
38) و زندگی دنیا را برگزید و بر آخرت ترجیح داد،«۳۸» [ نظرات / امتیازها ]
39) پس به یقین دوزخ جایگاه اوست«۳۹» [ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - استاد بهرام پور
34) پس چون آن مصیبت بزرگ در رسد [ نظرات / امتیازها ]
35) آن روز است که آدمى آنچه را کوشیده به یاد آورد [ نظرات / امتیازها ]
36) و دوزخ براى هر کسى ببیند ظاهر گردد [ نظرات / امتیازها ]
37) پس اما آن که سرکشى کرد [ نظرات / امتیازها ]
38) و زندگى پست‏تر را برگزید [ نظرات / امتیازها ]
39) پس همانا دوزخ جایگاه اوست [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مجتبوی
34) پس چون آن بلاى سخت بزرگ- روز رستاخیز- بیاید، [ نظرات / امتیازها ]
35) روزى که آدمى آنچه کوشیده است به یاد آرد [ نظرات / امتیازها ]
36) و دوزخ براى هر که ببیند- او را بینایى باشد- آشکار شود [و مردم در آن روز دو گروه شوند] [ نظرات / امتیازها ]
37) و اما هر که سرکشى کرده از حد درگذشت، [ نظرات / امتیازها ]
38) و زندگى این جهان را برگزید، [ نظرات / امتیازها ]
39) پس همانا دوزخ جایگاه اوست. [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي
39) پس قطعا" آن جهنم ( وعده داده شده) جایگاه اوست [ نظرات / امتیازها ]
  عاطفه فلاح - تدبرشخصی
34) هنگامی که حادثه بزرگ قیامت رخ دهد. [ نظرات / امتیازها ]
35) انسان هرآنچه را که انجام داده به یاد می آورد. [ نظرات / امتیازها ]
36) وجهنم برای کسی که چشم بینا دارد آشکار می شود. [ نظرات / امتیازها ]
37) اما کسی که طغیان کرده، [ نظرات / امتیازها ]
38) ودنیا را به آخرت ترجیح داده، [ نظرات / امتیازها ]
39) مسلما" جهنم در انتظارش هست. [ نظرات / امتیازها ]