از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
17) و به زودی از آن هر پرهیزکارتر به دور داشته می شود ( و اما تقیّ مطلق و شقیّ مطلق یعنی فاسق نیز از آن دورند زیرا اشقی نیستند ) . [ نظرات / امتیازها ]
18) آن کس که مال خود را ( در راه خدا ) می دهد تا پاکیزه شود ( و روحش کمال یابد ) . [ نظرات / امتیازها ]
19) و کسی را در نزد او نعمت و منّتی نیست که این پاداش آن باشد. [ نظرات / امتیازها ]
20) لکن برای طلب رضای پروردگار اعلی و برترش ( عطا می کند ) ، [ نظرات / امتیازها ]
21) و البته به زودی ( در آخرت به واسطه الطاف بی پایان حق ) خشنود خواهد شد. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
17) و بزودی با تقواترین مردم از آن دور داشته می شود ، [ نظرات / امتیازها ]
18) همان کس که مال خود را ( در راه خدا ) می بخشد تا پاک شود. [ نظرات / امتیازها ]
19) و هیچ کس را نزد او حق نعمتی نیست تا بخواهد ( به این وسیله ) او را جزا دهد ، [ نظرات / امتیازها ]
20) بلکه تنها هدفش جلب رضای پروردگار بزرگ اوست [ نظرات / امتیازها ]
21) و بزودی راضی و خشنود می شود! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
17) و به زودی افراد با تقواتر از آن دور داشته می شوند . [ نظرات / امتیازها ]
18) آنان که مال خود را می دهند تا آن را پاک و پر برکت و دارای نمو سازند . [ نظرات / امتیازها ]
19) و احدی از صاحب مال طلبکار نیست تا پاداش بخواهد . [ نظرات / امتیازها ]
20) مال خدا را در راه به دست آوردن رضایت پروردگار اعلای خود داده . [ نظرات / امتیازها ]
21) که به زودی راضی هم می شود . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
17) و اهل تقوا را از آن آتش دور سازند. [ نظرات / امتیازها ]
18) آن کس که مال خود را ( به فقیران اسلام ) به وجه زکات بدهد. [ نظرات / امتیازها ]
19) و حال آنکه هیچ کس بر وی حق نعمت ندارد تا به پاداش آن بدهد. [ نظرات / امتیازها ]
20) ( او احسان نکند ) جز در طلب رضای خدای خود که برتر و بالاترین موجودات است. [ نظرات / امتیازها ]
21) و البته ( در بهشت آخرت به آن نعمتهای ابدی ) خشنود خواهد گردید. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
17) و پاک رفتارتر [ ازین مردم ] از آن دور داشته خواهد شد: [ نظرات / امتیازها ]
18) همان که مالِ خود را می دهد [ برای آنکه ] پاک شود ، [ نظرات / امتیازها ]
19) و هیچ کس را به قصد پاداش یافتن نعمت نمی بخشد ، [ نظرات / امتیازها ]
20) جز خواستنِ رضای پروردگارش که بسی برتر است [ منظوری ندارد ] . [ نظرات / امتیازها ]
21) و قطعاً بزودی خشنود خواهد شد. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
17) و آن کس که پرواکننده ترین مردم است ، قطعاً از آن آتش دور داشته می شود; [ نظرات / امتیازها ]
18) همان کسی که دارایی اش را می بخشد و به وسیله آن رشدی شایسته می جوید . [ نظرات / امتیازها ]
19) و هدفش از کمک به نیازمندان جبران احسان آنان نیست ، زیرا هیچ کس از آنان بر گردن او حق نعمتی ندارد که جبران آن لازم باشد . [ نظرات / امتیازها ]
20) بلکه انفاق او تنها برای دستیابی به خشنودی پروردگار بلندمرتبه اش هست . [ نظرات / امتیازها ]
21) و به زودی با دریافت پاداشی نیکو از جانب پروردگارش ، خشنود خواهد شد . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
17) و به زودی پرهیزکارترین [ مردم ] را از آن دور می دارند. [ نظرات / امتیازها ]
18) همان که مال خود را انفاق می کند تا [ مال ] رشد و نمو کند. [ نظرات / امتیازها ]
19) و هیچ کس را از سوی خود بر عهده خدا نعمتی نیست که این مالی که انفاق کرده به عنوان پاداش آن نعمت به حساب او گذارد. [ نظرات / امتیازها ]
20) بلکه [ انفاق کننده با تقوا مال خود را در راه خدا انفاق می کند ] تا خشنودی پروردگار والایش را به دست آورد. [ نظرات / امتیازها ]
21) و [ بی تردید ] به زودی [ در قیامت با دریافت لطف ، رحمت حق و پاداش بی پایان او ] خشنود خواهد شد. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - بهرامپور
17) زودا که پرهیزکارترین مردم، از آن دور داشته شود [ نظرات / امتیازها ]
18) همان که مال خود را مى‌دهد تا پاک شود [ نظرات / امتیازها ]
19) و هیچ کس را نزد او حق نعمتى نیست تا او را پاداش دهد [ نظرات / امتیازها ]
20) جز طلب رضاى پروردگار والایش [ نظرات / امتیازها ]
21) و به زودى خشنود گردد [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
17) ولى انسان بسیار با تقوا از آن دور داشته مى شود. [ نظرات / امتیازها ]
18) همان کسى که مالش را مى دهد، در حالى که پاکى را مى طلبد. [ نظرات / امتیازها ]
19) و در حالى که براى هیچ کس نزد او حقّ نعمتى نیست که به آن پاداش داده مى شود. [ نظرات / امتیازها ]
20) [آنچه مى دهد] با آن جز رضاى پروردگارش را که از همه برتر است نمى طلبد. [ نظرات / امتیازها ]
21) و قطعاً به زودى [با پاداش خداوند ]خشنود خواهد شد. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه حجه الاسلام قرائتی
18) همان که مال خود را مى‏بخشد تا پاک شود. [ نظرات / امتیازها ]
19) در حالى که براى احدى (از کسانى که به آنان مال مى‏بخشد،) نعمت و منتى که باید جزا داده شود، نزد او نیست. [ نظرات / امتیازها ]
20) جز رضاى پروردگار بلند مرتبه‏اش، نمى‏طلبد. [ نظرات / امتیازها ]
21) و به زودى خشنود شود. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
17) و زودا (که) پرهیزگارترین (مکلفان) از آن به شایستگی دور داشته خواهد شد. [ نظرات / امتیازها ]
18) کسی که مال خود را می‌دهد، در حالی که خود را پاک می‌کند. [ نظرات / امتیازها ]
19) و برای احدی نزد او نعمتی دارای پاداش نیست‌. [ نظرات / امتیازها ]
20) جز خواستن رضای پروردگارش که بسی برتر است (منظوری ندارد). [ نظرات / امتیازها ]
21) و همانا در آینده‌ای دور، خشنود خواهد شد. [ نظرات / امتیازها ]
 » حسن مصطفوی
18) کسی‌ ‌که‌ می‌بخشد ‌از‌ مال‌ ‌خود‌ ‌تا‌ روحش‌ ‌از‌ علائق‌ پاک‌ بشود‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
19) و نباشد کسی‌ ‌را‌ نزد ‌او‌ نعمتی‌ ‌که‌ ‌از‌ جانب‌ خداوند جزاء داده‌ میشود‌ [ نظرات / امتیازها ]
20) مگر طلب‌ کردن‌ وجه‌ إلهی‌ ‌که‌ بلند ‌است‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
21) و ‌هر‌ آینه‌ راضی‌ خواهد شد‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمدل
17) ولیکن پرهیزگارترین (انسانها) از آن (آتش هولناک) به دور داشته خواهد شد. [ نظرات / امتیازها ]
18) آن کسی که دارائی خود را (در راه خدا خرج می‌کند و) می‌دهد تا خویشتن را (به وسیله‌ی این کار، از کثافت بخل) پاکیزه بدارد. [ نظرات / امتیازها ]
19) هیچ کسی بر او حق نعمتی ندارد تا (بدین وسیله به نعمتش پاسخ گوید و از سوی او آن) نعمت جزا داده شود. [ نظرات / امتیازها ]
20) بلکه تنها هدف او جلب رضای ذات پروردگار بزرگوارش می‌باشد. [ نظرات / امتیازها ]
21) قطعاً (چنین شخصی، از کارهائی که کرده است) راضی خواهد بود و (از پاداشهائی که از پروردگار خود دریافت می‌دارد) خوشنود خواهد شد. [ نظرات / امتیازها ]
 » سیدعباس حسینی کریمی
18) برای‌ ‌خدا‌ زکات‌ می‌پردازد نه‌ ‌برای‌ ریا. [ نظرات / امتیازها ]
19) در‌ انفاق‌ ‌خود‌ ‌به‌ دنبال‌ ‌اینکه‌ نیست‌ ‌که‌ دیگران‌ ‌از‌ ‌او‌ قدردانی‌ کنند، [ نظرات / امتیازها ]
20) بلکه‌ فقط ‌به‌ دنبال‌ رضایت‌ پروردگار ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
17) 17‌-‌ پرهیزکارتر ‌به‌ طور حتم‌ ‌از‌ ‌آن‌ دور می‌شود [ نظرات / امتیازها ]
18) 18‌-‌ کسی‌ ‌که‌ مال‌ خویش‌ ‌را‌ انفاق‌ می‌کند و می‌خواهد ‌که‌ پاک‌ شود [ نظرات / امتیازها ]
19) 19‌-‌ کسی‌ ‌را‌ نزد ‌او‌ نعمتی‌ نیست‌ ‌که‌ پاداش‌ داده‌ شود [ نظرات / امتیازها ]
20) 20‌-‌ لیکن‌ ‌برای‌ طلب‌ رضای‌ پروردگارش‌ انفاق‌ نمی‌کند [ نظرات / امتیازها ]
21) 21‌-‌ ‌به‌ زودی‌ ‌از‌ پاداش‌ ‌خدا‌ خوشنود می‌شود [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد کاظم معزی
17) و زود است دور شودش پرهیزکارتری‌ [ نظرات / امتیازها ]
18) که دهد مالش را پاکی جوید [ نظرات / امتیازها ]
19) و نیست کسی را نزدش نعمتی که پاداش داده شود [ نظرات / امتیازها ]
20) جز در پی روی پروردگار برترش‌ [ نظرات / امتیازها ]
21) و همانا بزودی خوشنود شود [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
17) و ‌از‌ ‌آن‌ دور گردانده‌ می‌شود ‌آن‌ ‌که‌ پرهیزگارتر ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
18) که‌ مالش‌ ‌را‌ می‌دهد ‌تا‌ پاک‌ شود. [ نظرات / امتیازها ]
19) و هیچ‌ کس‌ ‌را‌ ‌در‌ نزد ‌او‌ نعمتی‌ نیست‌ ‌تا‌ ‌به‌ ‌آن‌ پاداش‌ داده‌ شود.» [ نظرات / امتیازها ]
20) مگر خواستار شدن‌ رضای‌ پروردگار بلند مرتبه‌اش‌. [ نظرات / امتیازها ]
21) و ‌به‌ زودی‌ خرسند و راضی‌ خواهد شد. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
17) و زود ‌باشد‌ ‌که‌ دور گردانیده‌ شود ‌از‌ ‌آن‌ پرهیزکارترین‌ مردم‌ [ نظرات / امتیازها ]
18) آنکه‌ میدهد مال‌ ‌خود‌ ‌را‌ و پاک‌ میکند خویش‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
19) ‌با‌ آنکه‌ نیست‌ ‌از‌ ‌برای‌ کسی‌ ‌در‌ نزد ‌او‌ نعمتی‌ ‌که‌ جزا داده‌ شود [ نظرات / امتیازها ]
20) مگر آنکه‌ میدهد ‌برای‌ طلب‌ ثواب‌ پروردگار ‌خود‌ ‌که‌ برتر و بالاتر ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
21) و ‌هر‌ آینه‌ زود ‌باشد‌ ‌که‌ خشنود شود. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
17) 17‌-‌ و بزودی‌ ‌آن‌ کسی‌ ‌که‌ پرهیزکارتر ‌باشد‌ ‌از‌ ‌آن‌ آتش‌ برکنار خواهد ‌بود‌ [ نظرات / امتیازها ]
18) 18‌-‌ همان‌ شخص‌ ‌با‌ تقوائی‌ ‌که‌ زکات‌ مال‌ ‌خود‌ ‌را‌ میپردازد [ نظرات / امتیازها ]
19) 19‌-‌ ‌در‌ صورتی‌ ‌که‌ احدی‌ نزد ‌او‌ حق‌ پاداش‌ نعمتی‌ ندارد [ نظرات / امتیازها ]
20) 20‌-‌ مگر جستجوی‌ رضای‌ پروردگارش‌ [ نظرات / امتیازها ]
21) 21‌-‌ و بزودی‌ خوشنود خواهد شد [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
17) و زود ‌باشد‌ ‌که‌ دور کنم‌ ‌از‌ ‌آن‌ پرهیزکارتری‌ ‌را‌ (17) [ نظرات / امتیازها ]
18) ‌که‌ میدهد مالش‌ ‌را‌ ‌تا‌ پاک‌ شود (18) [ نظرات / امتیازها ]
19) و نیست‌ مر احدی‌ ‌را‌ نزد ‌او‌ هیچ‌ نعمتی‌ ‌که‌ پاداش‌ داده‌ شود (19) [ نظرات / امتیازها ]
20) مگر جستن‌ وجه‌ پروردگارش‌ ‌که‌ برتر ‌است‌ (20) [ نظرات / امتیازها ]
21) و ‌هر‌ آینه‌ زود ‌باشد‌ ‌که‌ خشنود گردد (21) [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
17) و بزودى خود نگهدارترین (و پارساترین مردم) از آن دور نگه داشته می ‏شود. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد رضایی
18) (همان) کسى که ثروتش را می ‏دهد تا [پاک شود] و رشد یابد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد رضایی
19) و براى هیچ کس نزد او نعمتى نیست که پاداش داده شود، [ نظرات / امتیازها ]
20) جز آنکه بخاطر طلب (رضایت) ذات پروردگارش که والاتر است (انجام می ‏دهد)؛ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد رضایی
21) و حتماً در آینده خشنود می ‏شود [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد ایتی
17) و پرهیزگارترین مردم را از آن دور دارند:«17» [ نظرات / امتیازها ]
18) آن که مال خویش مى‌بخشاید و پاکى مى‌جوید.«18» [ نظرات / امتیازها ]
19) و هیچ کس را بر او حقى نباشد که اینک پاداش خواهد،«19» [ نظرات / امتیازها ]
20) مگر جستن خشنودى پروردگار والاى خویش.«20» [ نظرات / امتیازها ]
21) و زودا که خشنود شود.«21» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد قرائتی
17) ولى با تقواترین مردم از آن آتش دور داشته خواهد شد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استادمجتبوی
17) و زودا که آن پرهیزگارتر، از آن [ نظرات / امتیازها ]
18) آن که مال خود را مى‏دهد تا پاک و پیراسته شود- از پلیدى بخل و امساک-.

[ نظرات / امتیازها ]
19) و هیچ کس را نزد او نعمتى نیست که بایست پاداش داده شود- انفاق او به تلافى یا به پس‏دادن حقوق دیگران نیست-. [ نظرات / امتیازها ]
20) جز آنکه براى جستن خشنودى پروردگار والاى خویش [انفاق مى‏کند]. [ نظرات / امتیازها ]
21) و هر آینه خشنود خواهد شد- آنگاه که به ثواب و پاداش خود برسد-. [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
17) و تقواپیشه از آن دور داشته خواهد شد (۱۷)
[ نظرات / امتیازها ]
18) همان کسى که مالش را مى‏بخشد که پاکدلى یابد (۱۸) [ نظرات / امتیازها ]
19) و بر او [منت از] نعمت کسى نیست که باید جزایش را بدهد (۱۹)
[ نظرات / امتیازها ]
20) [و نمى‏کند آنچه مى‏کند] مگر در طلب خشنودى پروردگار بلندمرتبه‏اش‏ (۲۰)
[ نظرات / امتیازها ]
21) و زودا که خشنود شود (۲۱)
[ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
17) و به زودى پرهیزگارترین انسان ها از آن دور داشته مى شود؛ [ نظرات / امتیازها ]
18) همان کسى که دارایى اش را [در راه خدا] مى دهد تا پاک گردد. [ نظرات / امتیازها ]