لیست ترجمه های اکرام السا دات صدرايي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نساء آیه 21 - نسیم حیا ت
و چگو نه آنرا باز می ستا نیدبا اینکه ا ز یکد یگر کام گر فته ایدوآنان از شما پیما نی محکم گر فته اند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره شوری آیه 1 - نسیم حیات سو ره آل عمر ان
الف لام میم1خدا ست که هیج معبودی جزاو نیست زنده پا ینده است2این کتابرابه حق بر او نازل کرده که مصدق کتا ب ها ی یپیشین است و تو رات و انجیل را (پیش تر ) نازل کرد3
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) اعظمی : عالی بود
2) : اشتباه بود
  سوره بقرة آیه 253 - نسیم حیات
این پیامبران بعضی از ایشان را بر بعض دیگر برتری داده ایم بعضی از آنان کسی بوده که خدا با وی سخن گفت و بعضی از آنان را مرتبه ها بالا برد و عیسی بن مریم را محبت دادیم و او را به روح پاک قوی کردیم ، اگر خدا می خواست کسانی که پس از پیامبران بودند با وجود حجت ها که سویشان آمده بود با هم جنگ نمی کردند ولی مختلف شدند ، از آنان کسانی بودند که ایمان داشتند و کسانی بودند که کافر بودند ، اگر خدا می خواست با هم کارزار نمی کردند ولی خدا هر چه بخواهد می کند . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 7 - نسیم حیات
به راه آنان که نعمتشان داد ه ای نه به راه غضب شد گان و نه به راه گمر اهان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : این ترجمه اشکال دارد، به ترجمه آقای صفوی موجود در سایت مراجعه فرمایید.
  سوره حمد آیه 6 - نسیم حیا ت
به راه را ست هد ایتمان فر ما
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 5 - نسیم حیات
تنها تو را بند گی می کنیم و تنها از تو کمک می خو اهیم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 4 - نسیم حیا ت
یعنی ما لک رو ز جز است خد ا به دلیل رب العا لمین بو دنش هم ما لک دنیا ست و هم مالک آخرت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 5 - تر جمه بهر ام پور
(بار الها ) تنها تو را می پر ستیم و تنها از تو یار ی می جو یییم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : متن ترجمه را از لحاظ دیکته و ویرایش اصلاح نمایید. به این صورت:
(بار الها!) تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می‌جو ییم.
  سوره حمد آیه 2 - نسیم حیات
حمد مخصو ص ازآن خد ا ی رب العا لمین است{حمد تنها برای کمال اختیاری است و چون خدا دارای کمالات جمال و جلال وغیره است حمد به او اختصا ص دارد}
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.